Przetargi.pl
Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 z podziałem na 7 zadań

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, ul. Mazowiecka 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6737814 , fax. 023 6725414
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Mazowiecka 7 7
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 023 6737814, fax. 023 6725414
  REGON: 13038229700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdciechanow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 z podziałem na 7 zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 z podziałem na 7 zadań: Zadanie nr 3 - świadczenie usługi piaskarką i pługiem lekkim (osprzęt wykonawcy) Zadanie nr 4 - świadczenie usługi piaskarką i pługiem lekkim (osprzęt wykonawcy) Zadanie nr 5 - świadczenie usługi piaskarką i pługiem lekkim (osprzęt wykonawcy) Zadanie nr 6 - świadczenie usługi piaskarką i pługiem lekkim (osprzęt wykonawcy) Zadanie nr 16 - świadczenie usługi równiarką drogową Zadanie nr 17 - świadczenie usługi równiarką drogową Zadanie nr 21 - świadczenie usługi pługiem ciężkim czołowym (osprzęt wykonawcy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 902120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdciechanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach