Przetargi.pl
Wyposażenie sal wystawowych w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach - ekspozycja czasowa, ekspozycja stała, sala multimedialna i konferencyjno - kinowa (edukacyjna ) w ramach projektu Kreowanie markowego produktu turystycznego na terenie Pogórza Ciężkowickiego - Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto

Urząd Gminy w Ciężkowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6510051 , fax. 14 6510944
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Ciężkowicach
  ul. Tysiąclecia 19 19
  33-190 Ciężkowice, woj. małopolskie
  tel. 14 6510051, fax. 14 6510944
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ug@ciezkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie sal wystawowych w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach - ekspozycja czasowa, ekspozycja stała, sala multimedialna i konferencyjno - kinowa (edukacyjna ) w ramach projektu Kreowanie markowego produktu turystycznego na terenie Pogórza Ciężkowickiego - Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem wykonania jest usługa mająca na celu: Wyposażenie sal wystawowych w Muzeum przyrodniczym w Ciężkowicach - ekspozycja czasowa, ekspozycja stała, sala multimedialna i konferencyjno - kinowa (edukacyjna) w ramach projektu: Kreowanie markowego produktu turystycznego na terenie Pogórza Ciężkowickiego - Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto w zakresie obowiązującym: 1. Projekt i wykonanie edukacyjnych treści multimedialnych. 2. Aranżacja i montaż dioram siedliskowych. 3. Projekt i wykonanie systemu sterowania ekspozycją, systemów nagłośnienia, zasilania i oświetlenia ekspozycji. 4. Projekt techniczny i wykonanie konstrukcji dioram i gablot wystawienniczych. 5. Wykonanie plafonów informacyjnych, atrap i dioram przyrodniczych. 6. Dostawa dermoplastów i modelów przyrodniczych, urządzeń multimedialnych, konferencyjnych, biurowych i systemów wystawienniczych. 7. Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100) powinno być wniesione w terminie do dnia 12.03.2010 r. do godz. 9:00. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie oferty, zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: Krakowski Bank Spółdzielczy O/Ciężkowice Nr 09 8591 0007 0290 0000 2118 0020 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: G-341-5/2010. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: 1. w pieniądzu 2. poręczeniach lub w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3. gwarancjach bankowych 4. w gwarancjach ubezpieczeniowych 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2007 r Nr 42 poz. 275)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/BIP/ciezkowice
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach