Przetargi.pl
Usługi z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 31
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6232340 , fax. 032 6234154
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów
  ul. Oświęcimska 31 31
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. 032 6232340, fax. 032 6234154
  REGON: 27253608900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.lasy.gov.pl/chrzanow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych dotyczące wykonania: - dokumentacji niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych - regulacja stanu prawnego (47 działek) - zmiany kategorii użytkowania gruntów (3 szt.) - ustalenie przebiegu granic (114 graniczników na 23 odcinkach granic) - podziału działek (3 szt.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742330001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2000,00PLN (dwa tysiące złotych) 12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, -gwarancjach bankowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, -gwarancjach ubezpieczeniowych. 12.3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego - BGŻ 47 2030 0045 1110 0000 0043 5080 z dopiskiem na blankiecie przelewu czego wpłata dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną Za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 12.4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału u Głównej Księgowej, a do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 12.5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 16.03.2010 r., do godziny 1000 12.6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie (pkt.12.5.) znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 12.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 12.8. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 12.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 12.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12.11. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: -odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12.12. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12.13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre-ślonym przez zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice.lasy.gov.pl/web/chrzanow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach