Przetargi.pl
Rewitalizacja przestrzeni publicznej wadowickiego rynku i ulic sąsiednich wraz z infrastrukturą drogową i komunalną w ramach PROJEKTU Nr MRPO.06.01.01-12-156/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Urząd Miejski Wadowice ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski Wadowice
  pl. Jana Pawła II 23 23
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wadowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja przestrzeni publicznej wadowickiego rynku i ulic sąsiednich wraz z infrastrukturą drogową i komunalną w ramach PROJEKTU Nr MRPO.06.01.01-12-156/09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przebudowa Placu Jana Pawła II polegająca na powiększeniu jego powierzchni i zmianie kształtu oraz wymianie nawierzchni - 4.835,00 m2 2. Przebudowa odcinków ulic przylegających do placu: - Odcinek ul. Sobieskiego (od ul. Lwowskiej do skrzyżowania z Żwirki i Wigury) - 29,0 mb, - Odcinek ul. Jagiellońskiej (od ul. Lwowskiej do nawiązania do istniejącej sytuacji) - 22,0 mb, - Odcinek ul. Zatorskiej (od pierzei północnej rynku do ul. Lwowskiej) - 23,0 mb - Łącznik pomiędzy ul. Zatorską a ul. Krakowską - 57,0 mb, - Łącznik pomiędzy ul. Krakowską a ul. Dr E. Wojtyły - 57,0 mb, - Ul. Kościelna - 51,0 mb 3. Montaż elementów małej architektury: - Ławki, pojemniki na śmieci, - fontanna, - Info box, - Studnia, - Galeria pamięci. 4. Budowa wodociągu: - Rury PE 100 SDR 11 f 225 - 185,0 mb, - Rury PE 100 SDR 11 f 110 - 230,0 mb, - Rury TS SDR 11 32x2,9 mm - 10,0 mb, - Rury TS SDR 11 63x5,8 mm - 150,0 mb, - Rury TS SDR 11 75x6,8 mm - 10,0 mb, - Rury TS SDR 11 90x8,2 mm - 45,0 mb, 5. Budowa kanalizacji deszczowej: - Rury PVC f 160 - 240,0 mb, - Rury PVC f 200 - 80,0 mb, - Rury PVC f 315 - 185,0 mb, - Rury PVC f 500 - 200,0 mb, - Studnie betonowe f 1000 - 36 szt. - Studnie PVC Wavin f 425 - 4 szt. - Wpusty uliczne - studzienki f 500 - 11 szt. 6. Budowa kanalizacji sanitarnej - Rury PVC f 200 - 40,0 mb, - Rury PVC f 250 - 200,0 mb, - Rury PVC f 315 - 70,0 mb, - Studnie betonowe f 1000 - 17 szt. - Studnie PVC Wavin f 425 - 4 szt. 7. Budowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, 8. Budowa oświetlenia, 9. Budowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) do dnia 24.03.2010 r. do godz. 11:00 w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, wniesionym przelewem na konto Nr 10 8111 1019 2002 2002 0158 0002 w Banku Spółdzielczym o/Wadowice; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wadowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach