Przetargi.pl
Sprzątanie budynku w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Krakowie - Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu

Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-016 Kraków, ul. Wł. Łokietka 20
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2992-100 , fax. 012 2992-200
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie
  ul. Wł. Łokietka 20 20
  30-016 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 2992-100, fax. 012 2992-200
  REGON: 35053630100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uks.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie budynku w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Krakowie - Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie części budynku administracyjnego ( w całości: II-gie i III-cie piętro; częściowo: suteryny i poddasze) zajmowanego przez Ośrodek Zamiejscowy UKS w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. H. Sienkiewicza 44, zgodnie ze szczegółowym wykazem -zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uks.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach