Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Żurowa.

Urząd Gminy w Szerzynach ogłasza przetarg

 • Adres: 38-246 Szerzyny,
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (0-14) 651-73-00 , fax. (0-14) 651-79-01
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Szerzynach
  38-246 Szerzyny, woj. małopolskie
  tel. (0-14) 651-73-00, fax. (0-14) 651-79-01
  REGON: 00055168000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Szerzyny/Wprowadzenie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Żurowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz przepompownią ścieków we wsi Żurowa w kierunki wsi Ołpiny. W projekcie należy uwzględnić lokalizację przepompowni ścieków oraz warunki jej zasilania elektrycznego. Kanalizację należy zaprojektować z włączeniem jej do istniejącej sieci i odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni zlokalizowanej we wsi Szerzyny. Wielkość zamówienia: długość projektowanej kanalizacji 5,5 km, w tym 3 km kanalizacji tłocznej, 2 przepompownie i 120 przyłączy. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie: aktualizację mapy do celów projektowych, pracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, uzyskanie decyzji środowiskowej, sporządzenie projektu budowlanego - zakres i forma powinny spełniać wymagania określone w Prawie budowlanym, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót spełniających wymagania określone w przepisach prawnych w tym zakresie, sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spełniających wymagania określone w przepisach prawnych w tym zakresie, sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uzgodnienie lokalizacji sieci i przyłączy z właścicielami nieruchomości i zebranie oświadczeń o wyrażeniu zgody na wejście w teren, uzgodnienie z Zakładem Energetycznym warunków zasilania przepompowni, uzgodnienie dokumentacji projektowej ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa jednostkami opiniującymi i organami oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń do uzyskania pozwolenia na budowę , uzyskanie pozwolenia na budowę. Dokumentację projektową należy sporządzić w wersji papierowej w 5 egzemplarzach i formie elektronicznej w 1 egzemplarzu (plik pdf), pozostałe opracowania, informacje, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w formie papierowej w 2 egzemplarzach i w formie elektronicznej 1 egzemplarz (plik pdf). Podane długości sieci oraz ilość przyłączy są wartościami orientacyjnymi. Dokładny zakres zostanie ustalony na etapie sporządzania dokumentacji. W ofercie należy określić wartość całego zamówienia wyliczoną na podstawie podanej wyżej wielkości zamówienia, ponadto należy określić ceny jednostkowe za wykonanie kompletnej dokumentacji dla jednego kilometra kanalizacji i dla jednego przyłącza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 650.00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Szerzyny/Wprowadzenie
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach