Przetargi.pl
Projekt zagospodarowania terenu uwzględniający zmianę ukształtowania i rekultywację działek nr 301/2, 301/3 i 315/2 wraz z urządzeniem drogi dojazdowej wewnętrznej na dz. nr 223 w Balicach w tym uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwolenia lub zgłoszenia budowy /jeżeli dotyczy/

Urząd Gminy Zabierzów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-080 Zabierzów, ul. Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 12 2830700, +48 12 2852116 , fax. +48 12 2852109
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Zabierzów
  ul. Rynek 1 1
  32-080 Zabierzów, woj. małopolskie
  tel. +48 12 2830700, +48 12 2852116, fax. +48 12 2852109
  REGON: 00055195800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabierzow.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt zagospodarowania terenu uwzględniający zmianę ukształtowania i rekultywację działek nr 301/2, 301/3 i 315/2 wraz z urządzeniem drogi dojazdowej wewnętrznej na dz. nr 223 w Balicach w tym uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwolenia lub zgłoszenia budowy /jeżeli dotyczy/
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt zagospodarowania terenu uwzględniający zmianę ukształtowania i rekultywację działek nr 301/2, 301/3 i 315/2 wraz z urządzeniem drogi dojazdowej wewnętrznej na dz. nr 223 w Balicach w tym uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwolenia lub zgłoszenia budowy /jeżeli dotyczy/
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zabierzow.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach