Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Infrastruktury Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6882869 , fax. 14 6882876
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Infrastruktury Miejskiej
  ul. Mickiewicza 2 2
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 6882869, fax. 14 6882876
  REGON: 00064811000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Tarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację w zakresie: a) inwentaryzacji budowlano - instalacyjnej oraz ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów obiektu: Wykonanie inwentaryzacji budowlano - instalacyjnej winno obejmować całość stadionu wraz z zapleczem. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów obiektu winna zostać wykonana zgodnie z §206 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.1422) ze szczególnym uwzględnieniem możliwości przebudowy i/lub rozbudowy obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji (przy założeniu ewentualnej konieczności dokonania odkrywek, pomiarów czy sprawdzeń) istniejącej zabudowy i uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z orzeczeniem technicznym o możliwości wykonania przebudowy i/lub rozbudowy obiektu z uwzględnieniem części istniejącej zabudowy oraz uwzględnieniem wymagań Inwestora. b) ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia: Należy je wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w formie odpowiedniej do kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego - m.in. należy dokonać oceny stateczności istniejących trybun ziemnych. c) dwóch koncepcji funkcjonalno - przestrzennych wraz z wizualizacjami: Należy je wykonać przy poniższych wstępnych założeniach: - stadion przeznaczony dla 12 tysięcy widzów z możliwością tworzenia sekcji widowni (w tym strefa kibiców gości z możliwością sekcjonowania), - obiekt dwu funkcyjny jako stadion żużlowo-piłkarski, - należy zaprojektować nową trybuna główną zawierającą m.in.: salę konferencyjno-bankietową na min. 100 osób, salę VIP na piętrze (na poziomie trybun VIP), salę na konferencje prasowe, minimum 8 pomieszczeń biurowych, pomieszczenie do badań antydopingowych, pomieszczenie do badań lekarskich, biuro zawodów, pokój jury, pokój sędziego, przebieralnia, biuro prasowe, sky-boksy (dwupoziomowe) minimum na dwu poziomach, zaplecze sanitarne dla widzów i użytkowników, pomieszczenia do wynajęcia, windy, siłownię, pomieszczenia magazynowe, tablicę świetlną (telebim), sekcję (strefę) VIP z niezależnym wejściem dla 100-150 osób, - zadaszenie co najmniej trybuny zachodniej (głównej), - obiekt powinien posiadać parametry spełniające wymagania zarówno sportowe jak i bezpieczeństwa obiektu na poziomie ekstraligi żużlowej oraz I ligi piłkarskiej, - murawa piłkarska naturalna podgrzewana z automatyczną instalacją zraszającą oraz z odwodnieniem, - zapewnienie możliwości montażu estrady po wschodniej stronie stadionu, - należy zaprojektować tor żużlowy oraz park maszyn wraz z niezbędną infrastrukturą w zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami, - zapewnienie oświetlenia stadionu i toru o natężeniu min. 1800lx, oświetlenie parku maszyn o natężeniu min. 1200 lx oraz dodatkowo oświetlenie sterowane o natężeniu 800lx, - należy dostosować i uzupełnić istniejącą instalację monitoringu do nowej formy obiektu, - zaprojektować system nagłośnienia obejmujący stadion, - dostosować obiekt do wymogów bezpieczeństwa, w tym: przewidzenie wyposażenia w bramo furty oraz dostosowanie do wymagań Policji, - dostosować obiekt do wymagań mediów (w tym przewidzenie stanowisk dla kamer i komentatorów), - zaprojektować wieżyczkę sędziowską wraz z amplifikatornią, pomieszczeniami sędziego, policji, TV (łącznie około 7-8 pomieszczeń), - przewidzieć wyposażenie stadionu we wszystkie niezbędne do jego funkcjonowania i eksploatacji instalacje i urządzenia, - zagospodarować teren pomiędzy stadionem a ul. Chemiczną zagospodarować na parking, - przeprojektować zaplecze wokół stadionu, parking i punkty sprzedaży biletów. Na etapie koncepcji Wykonawca winien pozyskać wstępne warunki techniczne i wytyczne co najmniej od właścicieli sieci uzbrojenia terenu, Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, Policji oraz Straży Pożarnej w celu przyjęcia poprawnych rozwiązań projektowych. Przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są do udziału w prezentacjach i konsultacjach społecznych opracowanych koncepcji. d) programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów. Program funkcjonalno-użytkowy należy wykonać w oparciu o wybraną przez Zamawiającego koncepcję z uwzględnieniem uwag wniesionych na etapie konsultacji ze środowiskami sportowymi. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zakresu objętego zamówieniem umożliwiającej realizację wybranej koncepcji. 2. Wykonawca zobowiązany jest opracować zamawianą dokumentację techniczną w niżej określonych ilościach: 1) inwentaryzacja budowlano-instalacyjna w ilości - 2egz, 2) ekspertyza techniczna stanu obiektu istniejącego w ilości - 2egz, 3) dokumentacja geotechnicznych warunków posadowienia w ilości - 2egz, 4) koncepcja funkcjonalno - przestrzenna - 2 warianty koncepcji wraz z wizualizacjami w wersji papierowej w formacie A3 w ilości - 3 egz, 5) program funkcjonalno-użytkowy w ilości - 4 egz, 6) zbiorcze zestawienie kosztów w ilości - 2 egz. 3. Dokumentację, o której mowa wyżej należy również dostarczyć w wersji elektronicznej (pliki w formacie PDF oraz rysunki w formacie DWG) na płycie CD/DVD - (2 szt.), przy czym każdy element dokumentacji zapisany ma być w jednym pliku odpowiadającym opracowaniu w formie tradycyjnej, czyli plik elektroniczny po wydrukowaniu powinien być tożsamy co do zawartości z opracowaniem tradycyjnym, który przedstawia. Pliki nie powinny być większe niż 20 MB.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł (dwa tysiąc złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie okresu wykonania dokumentacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/umtarnow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach