Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz przestrzeni biurowych, edukacyjnych, recepcyjnych, socjalnych, magazynowych nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie na potrzeby otwarcia Muzeum Podgórza- docelowo nowego oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, znak postępowania: WI-01-2.271.2.10.2016.

Gmina Miejska Kraków-Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Adres: 31-072 Kraków, ul. Wielopole 17a
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 6168414 , fax. 12 6168418
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kraków-Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa
  ul. Wielopole 17a 17a
  31-072 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6168414, fax. 12 6168418
  REGON: 35155435300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz przestrzeni biurowych, edukacyjnych, recepcyjnych, socjalnych, magazynowych nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie na potrzeby otwarcia Muzeum Podgórza- docelowo nowego oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, znak postępowania: WI-01-2.271.2.10.2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Dz.U. 2015 poz. 2164), tj. dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz przestrzeni biurowych, edukacyjnych, recepcyjnych, socjalnych, magazynowych nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie na podstawie której zlecone zostanie wykonanie aranżacji wnętrz w Muzeum Podgórza (docelowo nowego oddziału MHK) w ramach zadania inwestycyjnego Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie w celu utworzenia Muzeum Podgórza - realizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wspólnie z Gminą Miejską Kraków. 2.Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej siwz pojęcia oznaczają: 1)Projekt plastyczno - przestrzenny - to dokumentacja składająca się z koncepcji plastyczno - przestrzennej wnętrz, zdefiniowanej w pkt 2) i projektu wykonawczego wnętrz, zdefiniowanego w pkt 3) niniejszego ustępu. 2)Koncepcja plastyczno - przestrzenna wnętrz - to kompletny zestaw zwymiarowanych rysunków dla przestrzeni recepcyjnej (hall) i dla sali wielofunkcyjnej z zapleczem kawiarnianym 1: 25, dla pozostałych pomieszczeń 1: 50 pokazujących topologię całości wnętrz, układ przestrzenny i kolorystykę wszystkich projektowanych pomieszczeń, stanowiąca podstawę do opracowania projektu wykonawczego. 3)Projekt wykonawczy wnętrz - to kompletny zestaw rysunków - pozwalających na prawidłową realizację aranżacji wnętrz. 4)Specyfikacja techniczna wykonania aranżacji - opracowanie w formie tekstowej, pełniące rolę uzupełniającą dookreślającą w stosunku do Projektu wykonawczego wnętrz, określające w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, zakresu i sposobu wykonania prac oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych prac. 5)Kosztorys - dokument kosztowy, którego celem jest szczegółowe ustalenie kosztów danego rodzaju robót, zawierający zbiorcze zestawienie kosztów materiałów i roboczogodzin. 6) Kosztorys ślepy- dokument pochodny do kosztorysu zawierający zbiorcze zestawienie materiałów i roboczogodzin bez cen. 7)Inwestycja - wykonanie aranżacji wnętrz przestrzeni biurowych, edukacyjnych, recepcyjnych, socjalnych, magazynowych nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie w celu utworzenia Muzeum Podgórza - realizowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wspólnie z Gminą Miejską Kraków. 8)Dokumentacja projektowa Opis przedmiotu zamówienia - zbiór opracowań takich jak: Projekt plastyczno - przestrzenny wnętrz, Specyfikacja techniczna wykonania aranżacji, Kosztorysy, opracowane zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, ustawą prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia postępowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o tryby przewidziane w ustawie prawo zamówień publicznych na wykonanie aranżacji wnętrz przestrzeni biurowych, edukacyjnych, socjalnych nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie w Muzeum Podgórza (docelowo nowego oddziału MHK), które określać będą zakres prac w ramach umowy, której przedmiotem będzie wykonanie wnętrz nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie z wyłonionym przez Zamawiającego wykonawcą. 3.Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 1 nin. Rozdziału to zbiór opracowań w tym: 1)Projekt plastyczno - przestrzenny, na który składa się Koncepcja plastyczno - przestrzenna wnętrz i Projekt wykonawczy wnętrz; 2)Specyfikacje techniczne wykonania aranżacji, 3)Kosztorysy, 4)Kosztorysy ślepe, 5)Wizualizacje: a)wszystkie wizualizacje w postaci widoków perspektywicznych, pełno kolorowe, formatu, co najmniej A-3; b)dla przestrzeni recepcyjnej, co najmniej trzy wizualizacje pokazujące sklepik z kasą, przestrzeń poczekalni oraz szatnię z hallem przed nią - wszystkie z poziomu dorosłego człowieka; c)dla sali wielofunkcyjnej z zapleczem kawiarnianym, co najmniej dwie wizualizacje pokazujące na jednej kawiarnię w kierunku zaplecza kawiarni i barku, na drugiej salę konferencyjną (w kierunku ściany z zapleczami) - wszystkie z poziomu dorosłego człowieka; d)dla sali edukacyjnej jedna wizualizacja z poziomu dorosłego człowieka i jedna z poziomu dziecka ukazujące dwa różne widoki; e)pozostałe pomieszczenia bez wizualizacji, (zwaną dalej łącznie również Dokumentacją). 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres przestrzeni (pomieszczeń) oraz rzuty w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie, określa załącznik nr 1 do niniejszej sizw. 5.Dokumentami uzupełniającymi do Opisu przedmiotu zamówienia są: 1)Projekt wykonawczy dla zadania inwestycyjnego Przebudowa i remont budynku głównego położonego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie wraz z instalacjami wewnętrznymi: centralnego ogrzewania, elektrycznymi, wodno -kanalizacyjnymi, kanalizacji opadowej, klimatyzacji, p.poż., wraz z dobudową szybu windowego w zakresie branż: architektura, konstrukcja, elektryka, CO, słabe prądy, wentylacja, WOD-KAN opracowany w kwietniu 2015r. przez Autorską Pracownię Projektową Jerzy Wowczak ul. Bieżanowska 46, 30-812 Kraków, zał. nr 1A do nin. siwz, 2)Projekt wykonawczy dla zadania inwestycyjnego Przebudowa oficyn dla potrzeb wystawienniczych i budowa łącznika z budynkiem głównym wraz z zewnętrzną instalacją: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, C.W.U., C.O., kotłownią gazową przy ul. Powstańców wielkopolskich 1 w Krakowie w zakresie branż: architektura, konstrukcja, elektryka, CO, słabe prądy, wentylacja, WOD-KAN, gaz, opracowany w kwietniu 2015r. przez Autorską Pracownię Projektową Jerzy Wowczak ul. Bieżanowska 46, 30-812 Kraków - załącznik nr 1B do nin. siwz, 3)Dokumentacja nadzorów autorskich do dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa i remont budynku głównego położonego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie wraz z instalacjami wewnętrznymi: centralnego ogrzewania, elektrycznymi, wodno -kanalizacyjnymi, kanalizacji opadowej, klimatyzacji, p.poż., wraz z dobudową szybu windowego oraz Przebudowa oficyn dla potrzeb wystawienniczych i budowa łącznika z budynkiem głównym wraz z zewnętrzną instalacją: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, C.W.U., C.O., kotłownią gazową przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie w zakresie branż: architektura i instalacje słaboprądowe opracowane przez Autorską Pracownię Projektową Jerzy Wowczak ul. Bieżanowska 46, 30-812 Kraków - załącznik nr 1C do nin. siwz. Zamawiający będzie na bieżąco przekazywał Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne dokumentację z nadzorów autorskich nad projektem, o którym mowa w pkt 1) i 2), które odbyły się po zawarciu umowy. 6.Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 nin. Rozdziału zostanie opracowana w dwóch etapach tj.: w ramach Etapu I Wykonawca wykona: 1)koncepcję plastyczno - przestrzenna wnętrz w ramach Etapu II Wykonawca wykona: 1)projekt wykonawczy wnętrz 2)specyfikacje techniczne wykonania aranżacji 3)kosztorysy 4)kosztorysy bez cen tzw. ślepe 5)wizualizacje. 7.Przedmiot zamówienia obejmuje również czynny udział Wykonawcy (minimum jedna osoba reprezentująca Wykonawcę w ramach każdego z postępowań w charakterze członka merytorycznego komisji ds. dokumentacji projektowej) we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, w których opisem przedmiotu zamówienia będzie Dokumentacja projektowa, której autorem jest Wykonawca. Wykonawca zobowiązany będzie (odpowiednio dla każdego z zamówień publicznych) do udziału w postępowaniu na etapie jego przygotowania i przeprowadzenie postępowania, a w szczególności do: 1)udziału w spotkaniach komisji przetargowych (spotkania w Urzędzie Miasta Krakowa, Wydział Inwestycji lub w MHK). 2)przygotowania merytorycznych zapisów wzoru umowy / obowiązków dla wykonawców aranżacji w zakresie wynikającym z realizacji zamówień na podstawie Dokumentacji projektowej. 3)sporządzenia wyjaśnień (od strony merytorycznej) w zakresie zapytań co do treści Dokumentacji projektowej. 4)doradztwa merytorycznego na etapie badania i oceny ofert. 5)wsparcia merytorycznego w przygotowaniu informacji, o których mowa w art. 92 i 93 ustawy PZP. 6)Przygotowywania propozycji odpowiedzi na odwołania w rozumieniu ustawy Pzp w zakresie związanym z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dokumentacją projektową) 8.Niniejsze zadanie jest realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (załącznik nr 3 cz.B-2, zadanie nr WI/K2.8/15 - cel: rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta). Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa prowadzi przedmiotową inwestycję w ramach obiektu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie. Termin wykonania robót budowlanych obejmuje okres od dnia 18.08.2015 r. do dnia 15.08.2017 r. 9. Terminy realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ: etap I wykonanie koncepcji plastyczno - przestrzennej wnętrz: do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; etap II wykonanie projektu wykonawczego wnętrz specyfikacji technicznych wykonania aranżacji, kosztorysów, kosztorysów ślepych i wizualizacji: do dnia 30.11.2016 r.; etap III wykonywanie obowiązków, o których mowa w § 1 ust. 6 umowy w okresie od stycznia do 30 września 2017r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie osób wskazanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krakow.pl www.mhk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach