Przetargi.pl
Wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej w Sali Obrad w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Rynku Podgórskim 1

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 6161230 , fax. 12 6161217
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
  pl. Wszystkich Świętych 3-4
  31-004 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6161230, fax. 12 6161217
  REGON: 35155435300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej w Sali Obrad w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Rynku Podgórskim 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej w Sali Obrad oraz remont płyty balkonowej i odtworzenie balustrady w zabytkowym budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Rynku Podgórskim 1. 1. Zakres prac obejmuje w szczególności: - wymianę 4 szt. okien skrzynkowych, - wymianę 1 szt. drzwi balkonowych, - remont stolarski skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z korektą montażu okuć, - wymianę 4 kpl. okapników zewnętrznych okien, - wymianę balustrady balkonu demontaż drewnianych tralek oraz wymiana ofasowania z blachy tytan-cynk, - remont płyty balkonu z wymianą posadzki - izolacji i ofasowań, - wykonanie dodatkowych robót konserwatorskich przy remoncie skrzydeł drzwiowych - 2 kpl. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają niżej wymienione załączniki do specyfikacji: 1)załącznik 3 -Wzór umowy; 2)załącznik 5 - Decyzja 557/2012 Pozwolenie na wykonanie robót budowlanych; 3)załącznik 6 - Przedmiar Robót; 4)załącznik 7 - Projekt budowlany konserwatorski wymiany drewnianej stolarki okiennej (w tym Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót) - program konserwatorski; 5)załącznik 8 - Projekt konserwatorski remontu balkonu; 6)załącznik 9 - Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29 lutego 2012 r.; 7)załącznik 10 - Pozwolenie 448/2012 oraz decyzja 173/13 zmieniająca pozwolenie 448/2012
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach