Przetargi.pl
utrzymanie czystości i zbieranie odpadów na wybranych obszarach Tatrzańskiego Parku Narodowego w 2013 roku.

Tatrzański Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Kuźnice 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 20 23 200 , fax. 18 20 63 579
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tatrzański Park Narodowy
  ul. Kuźnice 1 1
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 18 20 23 200, fax. 18 20 63 579
  REGON: 12245618000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www/tpn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  utrzymanie czystości i zbieranie odpadów na wybranych obszarach Tatrzańskiego Parku Narodowego w 2013 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  utrzymanie czystości i zbieranie odpadów na wybranych obszarach Tatrzańskiego Parku Narodowego w 2013 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tpn.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach