Przetargi.pl
Wykonanie zadania inwestycyjnego pn Remont ulicy Gawędy w Wodzisławiu Śląskim

Miasto Wodzisław Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4590431 , fax. 32 72 187 03
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Wodzisław Śląski
  ul. Bogumińska 4 4
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 32 4590431, fax. 32 72 187 03
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw-slaski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zadania inwestycyjnego pn Remont ulicy Gawędy w Wodzisławiu Śląskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z zabudową krawężników ulicy Gawędy (na odcinku około 80 mb) w Wodzisławiu Śląskim w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z kosztorysem ofertowym. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania wynika z przedmiaru robót oraz projektu budowlanego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wodzislaw-slaski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach