Przetargi.pl
Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg kategorii gminnej i wewnętrznych na terenie Miasta Inowrocławia

Miasto Inowrocław ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. F. D. Roosevelta 36
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3555250 , fax. 52 3555233
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Inowrocław
  ul. F. D. Roosevelta 36 36
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3555250, fax. 52 3555233
  REGON: 00059636900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inowroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg kategorii gminnej i wewnętrznych na terenie Miasta Inowrocławia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg kategorii gminnej oraz dróg wewnętrznych w Inowrocławiu, długości 43,82 km (wymienione w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - SIWZ - z podziałem na I i II kolejność zimowego utrzymania dróg). Wybrany wykonawca, będzie zobowiązany do wykonywania przedmiotu zamówienia: 1) w drogach kategorii I i II kolejności zimowego utrzymania, wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, bez odrębnego zlecenia Zamawiającego, jeżeli nastąpią opady śniegu, opady deszczu i ujemna temperatura. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wskazać wykonawcy (za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną lub telefonicznie) drogi, które należy odśnieżyć lub usunąć z nich oblodzenia w pierwszej kolejności. W przypadku niejednoznacznych prognoz meteorologicznych, w szczególności wahań temperatury powietrza w granicach +2 - 1 st. C, w godzinach od 15:30 do 7:30 oraz w dni wolne od pracy, informację o konieczności wykonania określonej usługi na terenie wskazanej ulicy przekazuje wykonawcy telefonicznie dyżurny Straży Miejskiej. 2) w drogach kategorii gminnej i wewnętrznych, wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ, interwencyjnie, po otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia przekazanego za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną lub w uzasadnionych przypadkach telefonicznie. 2. W zakres zamówienia wchodzi: 1) likwidacja śliskości jezdni przy użyciu soli (chlorek sodu suchy NaCl lub zwilżony solanką) oraz mieszanki piasku i soli; szerokość posypywania powinna obejmować 90% rzeczywistej szerokości nawierzchni jezdni liczonej od osi jezdni do prawego krawężnika oraz od krawężnika do krawężnika w przypadku jezdni jednokierunkowej; prędkość pojazdu przy posypywaniu - 30 km/h; 2) odśnieżanie jezdni, szerokość odśnieżania obejmuje całą szerokość jezdni łącznie z zatokami przystankowymi; szczególnie dokładnie należy wykonać odśnieżanie przy prawym krawężniku, aby odkryć studzienki odwadniające oraz całą szerokość przejścia dla pieszych odśnieżyć ręcznie śnieg i spryzmować na miejscu; szerokość odśnieżania 1-go roboczego pasa jezdni jednym pługiem nie może być mniejsza od 2,5 m, co w przypadku pługów pracujących w zespole daje wielokrotność szerokości odśnieżanego pasa jezdni; prędkość pojazdu przy odśnieżaniu - 15 km/h; w okresie występowania zwiększonych opadów śniegu należy mechanicznie oczyszczać obsługiwane ulice, łącznie z wywozem śniegu, który może odbyć się tylko na wyłączne, pisemne polecenie Zamawiającego; miejsce wywozu śniegu - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu, ul. Bagienna oraz usuwanie śniegu koparką i pryzmowanie na miejscu. 3) dyżur dyspozycyjny sprzętu z operatorem - polegający na utrzymaniu środków transportowych, sprzętu i osób w stanie gotowości umożliwiającej wykonanie zadań mających na celu usuwanie skutków opadów i gołoledzi na jezdniach i chodnikach ulic objętych zimowym utrzymaniem; stanowisko dyspozytorskie musi być zaopatrzone w bezpośrednią łączność telefoniczną, elektroniczną oraz łączność bezprzewodową ze swoimi jednostkami pracującymi w terenie, wraz z koordynacją pracy sprzętu. Dyżur wprowadza Zamawiający. Dokładny czas trwania dyżuru, z podaniem dat i godzin jego trwania, będzie każdorazowo określony w zleceniu przekazanym wykonawcy faksem, drogą elektroniczną lub w uzasadnionych przypadkach telefonicznie. W przypadku niejednoznacznych prognoz meteorologicznych, w szczególności wahań temperatury powietrza w granicach +2 - 1 st. C, w godzinach od 15:30 do 7:30 oraz w dni wolne od pracy, informację o konieczności wprowadzenia dyżuru przekazuje wykonawcy telefonicznie dyżurny Straży Miejskiej. Ustala się terminy przystąpienia do usuwania śniegu i oblodzeń, licząc od chwili otrzymania informacji o wprowadzeniu dyżuru: - 2-godzinny - dla jezdni I kolejności zimowego utrzymania, - 8-godzinny - dla jezdni II kolejności zimowego utrzymania. 3. Zamawiający, w trakcie umowy będzie kontrolował (w obecności przedstawiciela wykonawcy) jej należyte wykonanie. Jeżeli zostaną stwierdzone uchybienia - Zamawiający wyznaczy termin ich naprawy. Niewykonanie zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie spowoduje nałożenie kary umownej w wysokości 5% wartości brutto nienależycie wykonanych określonych usług
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy zł). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy SA, nr 67 1030 1090 0000 0000 9010 1501. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Inowrocław, ul. Roosevelta 36, w Zespole Zamówień Publicznych, pok. nr 22a, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach