Przetargi.pl
Usługa szkolenia osadzonych w Zakładzie Karnym w Potulicach (znak sprawy 22/2013).

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 89-120 Potulice, Aleja Parkowa 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 5874440 , fax. 052 5874400
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  Aleja Parkowa 1 1
  89-120 Potulice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 5874440, fax. 052 5874400
  REGON: 00031963500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szkolenia osadzonych w Zakładzie Karnym w Potulicach (znak sprawy 22/2013).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Grupa 1 - docieplanie budynków 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu w roku 2013 r. szkolenia zawodowego osadzonych w zakresie docieplania budynków, w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 2. Ilość kursów: 1. 3. Ilość osób do przeszkolenia: 8. 4. Usługa szkolenia zawodowego zostanie przeprowadzona do końca listopada 2013 r., w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Zajęcia teoretyczne i praktyczne szkolenia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego, który zapewnia salę oraz pomieszczenie wraz z wyposażeniem. 6. Zajęcia teoretyczne i praktyczne szkolenia zawodowego odbywać się będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w wymiarze nie większym niż 8 godzin dziennie. 7. Szkolenie trwa 150 godzin. 8. Celem szkolenia zawodowego jest przygotowanie osadzonych do pracy w zawodzie docieplanie budynków oraz zdobycie przez jego uczestników odpowiednich uprawnień zawodowych w zakresie docieplania budynków, ogólne zasady wykonywania przegród budowlanych, podstawowe wiadomości o materiałach ciepłochronnych stosowanych w budownictwie, technologia wykonania docieplenia budynków metodą lekką mokrą wg wybranych systemów, błędy w docieplaniu budynków, mostki termiczne w budynkach, termomodernizacja obiektów, rusztowania do zewnętrznych robót dociepleniowych, podstawowe przepisy bhp i I pomocy przy pracach docieplania budynków. wg. przedstawionego programu kursu. 9. Przed rozpoczęciem kursu wykonawca zapewnia wszystkim uczestnikom szkolenia wszelkie badania lekarskie uprawniające do uczestnictwa w kursie, spełniające wymagania badań zawodowych w zawodzie ocieplanie budynków, które zostaną wykonane w siedzibie zamawiającego lub zgodnie z późniejszymi ustaleniami. 10. Wykonawca zapewnia uczestnikom szkolenia zawodowego wszelkie materiały i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia niniejszego szkolenia, w tym artykuły biurowe oraz odzież ochronną dla każdego uczestnika. 11. Wykonawca ubezpiecza uczestników szkolenia zawodowego od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem. 12. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji szkolenia przedstawia program szkolenia zawodowego, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych z dnia 13 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 337) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia na rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz.315) zawierający w szczególności: a) nazwę i zakres szkolenia; b) czas trwania i sposób organizacji szkolenia; c) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia; cele szkolenia; d) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej; f) treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych; g) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych; h) sposób sprawdzania efektów szkolenia; i) dobranie poziomu wiedzy i doświadczenia wykładowców do tematyki szkolenia; j) przeprowadzenie kursu zgodnie z ustaloną liczbą godzin, bez względu na ewentualne przerwy (choroby wykładowców, święta, dni wolne, awarie itp.); k) prowadzenie dziennika zajęć edukacyjnych zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych. 13. W przypadku zajęć praktycznych, wykonawca przed rozpoczęciem realizacji szkolenia wyszczególnia na piśmie sprzęt i urządzenia, jakie będą wykorzystywane podczas zajęć oraz w jakich ilościach. 14. Wykonawca zapewnia kadrę dydaktyczną o odpowiednich kwalifikacjach do prowadzenia niniejszego szkolenia zawodowego. 15. Wykonawca przeprowadza indywidualizację kształcenia poprzez prowadzenie stałej oceny postępów poszczególnych uczestników szkolenia i zwiększenia pomocy wobec osób napotykających trudności w procesie nauczania. W programie szkolenia w punkcie dotyczącym sposobu sprawdzenia efektów szkolenia Wykonawca m.in. precyzyjnie określa, w jaki sposób zamierza spełnić niniejsze zobowiązania. 16. Szkolenie kończy się sprawdzeniem wiadomości i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego zakres przeszkolenia oraz wydaniem odpowiedniego świadectwa kwalifikacji zawodowych. 17. Szkolenie kończy się oceną nabytych umiejętności i wydaniem zaświadczeń o jego ukończeniu, zgodnie z rozporządzeniem MEN oraz MPiPS z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. (Dz. U.Nr 34, poz. 186 z 2012) w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz certyfikatu w zakresie zdobytych uprawnień. Oryginały w/w dokumentów i ich kserokopie mają być potwierdzone za zgodność z oryginałem i przekazywane do Zakładu Karnego w Potulicach. 18. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia oraz za należytą staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 19. Wykonawca w czasie negocjacji informuje Zamawiającego, czy wykonanie części zamówienia zostanie przez niego powierzone podwykonawcom. 20. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 21. Wykonawca określa numery telefonów kontaktowych i faksu oraz innych danych niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby uczestniczące w szkoleniu zawodowym, odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy, który przeprowadza szkolenie. 23. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do nie przeprowadzenia niniejszej usługi szkolenia zawodowego osadzonych. Z tego tytułu wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe lub prawne. 24. Należność za usługę szkolenia zawodowego zostanie uregulowana przelewem, w terminie 30 dni, od daty otrzymania faktury przez zamawiającego za przeprowadzenie kursu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Materiały szkoleniowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach