Przetargi.pl
Usługa polegająca na prowadzeniu lub obsłudze zajęć edukacyjnych w ramach projektu Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - IV

Powiat Chełmiński ogłasza przetarg

 • Adres: 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6772410, 6772433 , fax. 056 6772421
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmiński
  ul. Harcerska 1 1
  86-200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6772410, 6772433, fax. 056 6772421
  REGON: 87111847700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-chelmno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na prowadzeniu lub obsłudze zajęć edukacyjnych w ramach projektu Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu lub obsłudze zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, należących do Powiatu Chełmińskiego w ramach projektu pn.: Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - IV współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 2. Zajęcia, stanowiące przedmiot zamówienia będą prowadzone w następujących formach: zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne, zajęcia z opieki pedagogiczno-psychologicznej, zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, wykłady w ramach programu promującego godzenie życia zawodowego z rodzinnym oraz wycieczki i wyjazdy zawodoznawcze i edukacyjne. 3. Zajęcia edukacyjne odbywać się będą w poniżej podanych placówkach: Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie (ZS nr 2), Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie (ZS nr 2), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie (CKP), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie (CKP), Zespół Szkół Zawodowych w Unisławiu (ZSZ). 4. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest usługa edukacyjna polegająca na wyborze osób prowadzących lub obsługujących zajęcia edukacyjne w w/w placówkach, w podziale na następujące części: Część 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; nadzór pedagogiczny nad realizacją zajęć edukacyjnych. Część 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w ZS nr 2, T. Część 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z analizy ekonomicznej i sprawozdawczości w ZS nr 2, T. Część 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z pracowni ekonomiczno-informatycznej w ZS nr 2, T. Część 5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z towaroznawstwa w ZS nr 2, T. Część 6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego w ZS nr 2, T. Część 7. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika mechanika w ZS nr 2, T. Część 8. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika mechanika w ZS nr 2, T. Część 9. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika handlowca w ZS nr 2, T. Część 10. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika logistyka w ZS nr 2, T. Część 11. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika informatyka w ZS nr 2, T. Część 12. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty: poligraficzne procesy przygotowawcze w ZS nr 2, T. Część 13. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia w zawodzie sprzedawca w ZS nr 2, SZ. Część 14. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia dla technika handlowca w ZS nr 2, T. Część 15. Zajęcia z zakresu opieki pedagogiczno-psychologicznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w ZS nr 2, T i SZ. Część 16. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z j. angielskiego w ZS nr 2, T. Część 17. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z j. angielskiego w ZS nr 2, T. Część 18. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z j. angielskiego w ZS nr 2, T. Część 19. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z j. niemieckiego w ZS nr 2, T. Część 20. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z j. niemieckiego w ZS nr 2, T. Część 21. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z j. polskiego w ZS nr 2, T. Część 22. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z wiedzy o kulturze w ZS nr 2, T. Część 23. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z matematyki w ZS nr 2, T. Część 24. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z matematyki w ZS nr 2, T. Część 25. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z matematyki w ZS nr 2, T. Część 26. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z biologii w ZS nr 2, T. Część 27. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z przedsiębiorczości w ZS nr 2, T i SZ. Część 28. Doradztwo edukacyjno-zawodowe zajęcia z doradcą zawodowym w ZS nr 2, T. Część 29. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T. Część 30. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T. Część 31. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T. Część 32. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T. Część 33. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T. Część 34. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T. Część 35. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T. Część 36. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T. Część 37. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T. Część 38. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T. Część 39. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T. Część 40. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T. Część 41. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika ekonomisty w ZS nr 2, T. Część 42. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T. Część 43. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T. Część 44. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T. Część 45. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T. Część 46. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T. Część 47. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T. Część 48. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T. Część 49. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T. Część 50. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T. Część 51. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T. Część 52. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T. Część 53. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T. Część 54. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika mechanika w ZS nr 2, T. Część 55. Wykłady z zakresu programu promującego godzenie życia zawodowego z rodzinnym, wykład Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu oraz godzenie życia zawodowego z rodzinnym w ZS nr 2, T i SZ. Część 56. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego w CKP, T. Część 57. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego w CKP, T. Część 58. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego w CKP, T. Część 59. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w CKP, T. Część 60. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w CKP, T. Część 61. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego w CKP, T. Część 62. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego w CKP, T. Część 63. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego w CKP, T. Część 64. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego (zawodowego) w CKP, T. Część 65. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego w CKP, T. Część 66. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego w CKP, T. Część 67. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego w CKP, T. Część 68. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii w CKP, T. Część 69. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z historii w CKP, T. Część 70. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii w CKP, T. Część 71. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii w CKP, T. Część 72. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika żywienia i gospodarstwa domowego i usług gastronomicznych w CKP, T. Część 73. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika żywienia i gospodarstwa domowego i usług gastronomicznych w CKP, T. Część 74. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika rolnika w CKP, T. Część 75. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika rolnika w CKP, T. Część 76. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika rolnika w CKP, T. Część 77. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika architektury krajobrazu w CKP, T. Część 78. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika architektury krajobrazu w CKP, T. Część 79. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika architektury krajobrazu w CKP, T. Część 80. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika hotelarza w CKP, T. Część 81. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika hotelarza w CKP, T. Część 82. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika ekonomisty w CKP, T. Część 83. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla spedytora w CKP, T. Część 84. Zajęcia specjalistyczne, warsztaty dla technika rolnika z produkcji roślinnej w CKP, T. Część 85. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne pt.: Umiejętności bukieciarsko-florystyczne w CKP, T. Część 86. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne pt.: Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja architektury krajobrazu w CKP, T. Część 87. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne pt.: Polskie kuchnie regionalne w CKP, T i SZ. Część 88. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne pt.: Polskie kuchnie regionalne w CKP, T i SZ. Część 89. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne pt.: Kuchnia dla oszczędnych - nic się w kuchni nie marnuje w CKP, T i SZ. Część 90. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne pt.: Kuchnia dla oszczędnych - nic się w kuchni nie marnuje w CKP, T i SZ. Część 91. Obsługa zajęć specjalistycznych polegająca na zakupie i dostarczeniu artykułów spożywczych na zajęcia praktyczne w CKP, T I SZ. Część 92. Obsługa zajęć specjalistycznych polegająca na zakupie i dostarczeniu artykułów spożywczych na zajęcia praktyczne w CKP, T I SZ. Część 93. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne pt.: CONCIERGE hotelowy w CKP, T. Część 94. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne pt: Umiejętności kelnerskie w CKP, T. Część 95. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne z obsługi i napraw sprzętu rolniczego w CKP, SZ. Część 96. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne z obsługi i napraw sprzętu rolniczego w CKP, SZ. Część 97. Zajęcia specjalistyczne, zajęcia praktyczne z obsługi i napraw sprzętu rolniczego w CKP, SZ. Część 98. Zajęcia z zakresu opieki pedagogiczno-psychologicznej, zajęcia z komunikacji interpersonalnej w CKP, T i SZ. Część 99. Zajęcia z zakresu opieki pedagogiczno-psychologicznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w CKP, T. Część 100. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z przedsiębiorczości w CKP, T. Część 101. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z filmoznawstwa i sztuki w CKP, T. Część 102. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z filmoznawstwa i sztuki w CKP, T. Część 103. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z dziennikarstwa w CKP, T. Część 104. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z architektury ogrodów w CKP, T. Część 105. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z geografii terenowej w CKP, T. Część 106. Doradztwo edukacyjno-zawodowe zajęcia z doradcą zawodowym w CKP, T i SZ. Część 107. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T. Część 108. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T. Część 109. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T. Część 110. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T. Część 111. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T. Część 112. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T. Część 113. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T. Część 114. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T. Część 115. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T. Część 116. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T. Część 117. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika architektury krajobrazu w CKP, T. Część 118. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T. Część 119. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T. Część 120. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T. Część 121. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T. Część 122. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T. Część 123. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T. Część 124. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T. Część 125. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T. Część 126. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T. Część 127. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T. Część 128. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika hotelarza w CKP, T. Część 129. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ. Część 130. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ. Część 131. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ. Część 132. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ. Część 133. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ. Część 134. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ. Część 135. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ. Część 136. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ. Część 137. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ. Część 138. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ. Część 139. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ. Część 140. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ. Część 141. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa dla technika rolnika i mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych w CKP, T i SZ. Część 142. Wycieczka edukacyjna do kina w ramach zajęć pozalekcyjnych rozszerzających wiedzę oraz zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z filmoznawstwa i sztuki w CKP, T. Część 143. Wycieczka edukacyjna do kina w ramach zajęć pozalekcyjnych rozszerzających wiedzę oraz zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z filmoznawstwa i sztuki w CKP, T. Część 144. Wycieczka zawodoznawcza na Targi Wyposażenia Gastro Expo w Gdańsku w ramach zajęć specjalistycznych dla technika żywienia i gospodarstwa domowego i usług gastronomicznych, hotelarza, kucharza małej gastronomii w CKP, T i SZ. Część 145. Wycieczka zawodoznawcza na Targi Wyposażenia Gastro Expo w Gdańsku w ramach zajęć specjalistycznych dla technika żywienia i gospodarstwa domowego i usług gastronomicznych, hotelarza, kucharza małej gastronomii w CKP, T i SZ. Część 146. Wycieczka zawodoznawcza na Targi Wyposażenia Gastro Expo w Gdańsku w ramach zajęć specjalistycznych dla technika żywienia i gospodarstwa domowego i usług gastronomicznych, hotelarza, kucharza małej gastronomii w CKP, T i SZ. Część 147. Wycieczka zawodoznawcza do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy w ramach zajęć pozalekcyjnych rozszerzających wiedzę oraz zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z architektury ogrodów i dla technika architektury krajobrazu w CKP, T . Część 148. Wycieczka zawodoznawcza do Ogrodów Hortulus w Dobrzycy w ramach zajęć pozalekcyjnych rozszerzających wiedzę oraz zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z architektury ogrodów i dla technika architektury krajobrazu w CKP, T . Część 149. Wycieczka zawodoznawcza do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii i biologii w CKP, T . Część 150. Wycieczka zawodoznawcza do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii i biologii w CKP, T . Część 151. Wycieczka zawodoznawcza do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z chemii i biologii w CKP, T . Część 152. Wyjazd zawodoznawczy do instytucji rynku pracy i zakładów w ramach Dnia Przedsiębiorczości w CKP, T . Część 153. Wyjazd zawodoznawczy do instytucji rynku pracy i zakładów w ramach Dnia Przedsiębiorczości w CKP, T . Część 154. Wykłady z zakresu programu promującego godzenie życia zawodowego z rodzinnym, wykład Jak godzić karierę zawodową z życiem rodzinnym w CKP, T i SZ. Część 155. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego w ZSZ, SZ. Część 156. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w ZSZ, SZ. Część 157. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego w ZSZ, SZ. Część 158. Zajęcia z zakresu opieki pedagogiczno-psychologicznej z przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom w ZSZ, SZ. Część 159. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z informatyki w ZSZ, SZ. Część 160. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z przedsiębiorczości w ZSZ, SZ. Część 161. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z historii w ZSZ, SZ. Część 162. Zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności z astronomii w ZSZ, SZ. Część 163. Doradztwo edukacyjno-zawodowe zajęcia z doradcą zawodowym w ZSZ, SZ. Część 164. Współpraca z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, praktyka zawodowa w zawodzie kucharz małej gastronomii w ZSZ, SZ. Część 165. Wycieczka zawodoznawcza do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach zajęć pozalekcyjnych rozszerzających wiedzę oraz zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności w ZSZ, SZ. Część 166. Wycieczka zawodoznawcza do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach zajęć pozalekcyjnych rozszerzających wiedzę oraz zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności w ZSZ, SZ. Część 167. Wycieczka zawodoznawcza do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach zajęć pozalekcyjnych rozszerzających wiedzę oraz zajęć z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności w ZSZ, SZ. Część 168. Wykłady z zakresu programu promującego godzenie życia zawodowego z rodzinnym, wykład Jak godzić karierę zawodową z życiem rodzinnym w ZSZ, SZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat-chelmno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach