Przetargi.pl
Wykonanie strefy rekreacyjnej w parku przy ul. Jaszuńskiego w Jaworznie, w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-600 Jaworzno, ul. Północna 9b
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 6155030, 7451040 w.418,419 , fax. 32 616 39 09
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
  ul. Północna 9b 9b
  43-600 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 32 6155030, 7451040 w.418,419, fax. 32 616 39 09
  REGON: 24058227500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mznk.jaworzno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna Miasta Jaworzna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie strefy rekreacyjnej w parku przy ul. Jaszuńskiego w Jaworznie, w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie strefy rekreacyjnej w parku przy ul. Jaszuńskiego w Jaworznie, w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Zakres robót będzie obejmował: rozbudowę placu zabaw, rozbudowę siłowni na wolnym powietrzu, wykonanie przyłącza monitoringu strefy rekreacji. Lokalizacja zadania: Jaworzno, ul. Jaszuńskiego, działka nr 579/16, 190/12, 579/9, 579/1 obręb 54. Wielkość (zakres) zamówienia określone zostały w rozdziale II ust. 2 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mznk.jaworzno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach