Przetargi.pl
Wykonanie robót sanitarnych polegających na przebudowie przyłącza cieplnego centralnego ogrzewania oraz przyłącza cwu i cyrkulacji z węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku A do istniejących budynków na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku, ul. Mikołaja Kopernika 21, Białystok

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" ogłasza przetarg

 • Adres: 77-330 Czarne, ul. Pomorska 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 833 36 79 , fax. 59 833 24 30
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA"
  ul. Pomorska 1 1
  77-330 Czarne, woj. pomorskie
  tel. 59 833 36 79, fax. 59 833 24 30
  REGON: 22115305000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pigbzamowieniapubliczne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót sanitarnych polegających na przebudowie przyłącza cieplnego centralnego ogrzewania oraz przyłącza cwu i cyrkulacji z węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku A do istniejących budynków na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku, ul. Mikołaja Kopernika 21, Białystok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Wykonanie robót sanitarnych na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku, ul. Mikołaja Kopernika 21, Białystok polegających na: przebudowie przyłącza cieplnego centralnego ogrzewania oraz przyłącza cwu i cyrkulacji z węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku A do istniejących budynków 3.2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z następującą dokumentacją znajdującą się w załącznikach do SIWZ: 1) załącznik 1a -dokumentacja projektowa przyłącza 2) załącznik 1b - przedmiar robót przyłącza 3.3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający zapewni we współpracy z Inwestorem dostęp do obiektów będących przedmiotem zamówienia, na czas niezbędny do zapoznania się z nimi. 3.4. Wykonawca zapozna się z warunkami, w których będzie realizował przedmiot umowy i z tego tytułu nie będzie domagał się żadnych dodatków do ustalonego sposobu wynagrodzenia, z uwzględnieniem pkt 3.5. 3.5. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że w przedmiarach robót nie ma wszystkich robót wynikających z technologii wykonywania robót i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego i ujęcia tych robót w złożonej ofercie. 3.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubezpieczył budowę na czas trwania robót. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument ubezpieczenia (umowę ubezpieczenia lub polisę) budowy po podpisaniu umowy, a przed przekazaniem przez Zamawiającego placu budowy. Treść polisy (umowy ubezpieczeniowej) musi być uzgodniona z zamawiającym. Jeśli Wykonawca opóźni się w dostarczeniu umów ubezpieczenia i polis, także przekazanie placu budowy opóźni się w stosunku do terminu określonego w umowie, przy zachowanym zgodnie z umową terminie zakończenia robót. W przypadku, gdy wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową o wartości nie niższej niż w/w - nie jest wymagane dodatkowe ubezpieczenie budowy. 3.7. W ciągu 2 dni od podpisania umowy, Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji robót i przedstawi, go do akceptacji Zamawiającego. 3.8. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przy prowadzonych pracach 2 osadzonych przez cały okres obowiązywania umowy na zasadach określonych przepisami Rozdziału X Oddział 5 Kodeksu karnego wykonawczego 3.9. Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązani są do : 1) wykonywania robót z należytą starannością, przestrzegając przepisów prawa budowlanego, bhp i ppoż. obowiązujących w miejscu jego realizacji, w szczególności zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przedmiarem robót dostarczonym przez Zamawiającego, 2) stosowania materiałów spełniających warunki wymagane przepisami określającymi zasady ich stosowania (w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,) 3) Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu o Polskie Normy, wytyczne polskich instytucji i zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zasadami sztuką budowlaną. 4) ponoszenia odpowiedzialności za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu zamówienia, szkody wyrządzone w mieniu oraz osobom fizycznym znajdującym się w miejscu realizacji umowy o udzielenie zamówienia przez osoby zatrudnione do wykonywania przedmiotu umowy, 5) przed rozpoczęciem realizacji umowy o udzielenie zamówienia - zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, w tym sprzęt, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania oraz odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, 6) ponoszenia kosztów eksploatacji i opomiarowania pobieranych mediów, 7) przed rozpoczęciem realizacji zlecenia opracowania planu zagospodarowania budowy oraz BIOZ i uzgodnienia go z Zamawiającym - jeżeli obowiązuje , 8) zorganizowania placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz wykazania szczególnej dbałości o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 9) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy, 10) zapewnienia nadzoru nad realizacją robót przez kierownika budowy (robót) - osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do izby samorządu zawodowego, 11) zapewnienie dozoru ppoż w czasie wykonywania prac zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu, 12) okazywania na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wszelkich dokumentów dotyczące realizowanego zadania, 13) zgłaszania inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające, 14) zgłaszania robót objętych zleceniem do odbioru końcowego oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru (w tym także końcowego odbioru całego obiektu oraz odbioru pogwarancyjnego całego obiektu), 15) doprowadzenia do należytego stanu i porządku teren budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót, 16) przyjęcia na podstawie protokołu odbioru materiałów powierzonych przez Zamawiającego i przechowywania ich z należytą starannością oraz przedstawienia wyliczenie zużycia powierzonych materiałów- jeżeli zaistnieją takie okoliczności w trakcie realizacji robót, 17) wywozić na bieżąco śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórkowych, we własnym zakresie, na wysypisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Ponadto w przypadku materiałów podlegających utylizacji Wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 2001 r., Nr 62, poz. 628). 18) udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru przez Zamawiającego - szczegółowe zasady w załączniku B do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 1500 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pigbzamowieniapubliczne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach