Przetargi.pl
DOSTAWA WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO GIMNAZJUM W KOSAKOWIE CZĘŚĆ B - MULTIMEDIA i KOMPUTERY, DYGESTORIA

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Żeromskiego 69 69
  81-198 Kosakowo, woj. pomorskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: kosakowo@zgwrp.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO GIMNAZJUM W KOSAKOWIE CZĘŚĆ B - MULTIMEDIA i KOMPUTERY, DYGESTORIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wyposażenia ruchomego Gimnazjum w Kosakowie - część B - w zakresie wyposażenia obiektu. Ze względu na rodzaj wyposażenia dostawa została podzielona na części: a) Część I: Multimedia i Komputery - szczegółowe zestawienie określa Załącznik nr 1 do SIWZ Multimedia i Komputery - zestawienie asortymentu. b) Część II: Dygestoria - szczegółowy zestawienie określa Załącznik nr 2 do SIWZ Dygestoria- zestawienie asortymentu. UWAGA: wymiary dygestorium podane w tabeli należy ewentualnie zweryfikować na podstawie przeprowadzonego pomiaru przed montażowego. Zamawiający zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy PZP przewiduje możliwość zastosowanie prawa opcji: a) przedmiot opcji - komplet ZESTAW MULTIMEDIALNY Z PROJEKTOREM (tablica + projektor) - wskazane w tabeli załącznika 1.1 Multimedia i komputery - zestawienie asortymentu poz. nr 2. b) skorzystanie z prawa opcji - sukcesywnie, w terminie do 12 m-cy od daty udzielenia zamówienia podstawowego c) ilość - do 5 kpl wskazanych w w/w pkt a) d) dostawa opcji na zasadach określonych w zamówieniu podstawowym e) Zamawiający zastrzega sobie swobodne skorzystanie z prawa opcji zgodnie z własnym zapotrzebowaniem na zasadach określonych powyżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302313000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla części I: 5.000zł (pięć tysięcy złotych) Dla części II: 2.000zł (dwa tysiące złotych) 11.2 Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 11.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach o których mowa w art. 45 ust.6 ustawy PZP 11.4. Wadia w postaci gotówkowej należy wpłacać konto bankowe BS Rumia nr 65 8351 0003 0000 1267 2000 0040. W przypadku, jeżeli do upływu terminu (wyznaczonego na konkretną godzinę) składania ofert wymagana kwota wadium nie wpłynie na konto zamawiającego, będzie to oznaczało, te wadium nie zostało wniesione, co wiąże się z wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty jako nie zabezpieczonej wadium. 11.5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą, tzn. rozpoczynać się najpóźniej w dniu wyznaczonym na składanie ofert a kończyć najwcześniej po upływie następnych 30-tu dni.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kosakowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach