Przetargi.pl
Wymiana instalacji światłowodowej w budynku Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3472419 , fax. 058 3472413
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  ul. G. Narutowicza 11/12 11/12
  80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, woj. pomorskie
  tel. 058 3472419, fax. 058 3472413
  REGON: 00000162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana instalacji światłowodowej w budynku Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji światłowodowej w budynku Hydrotechniki (oznaczonym na planie sytuacyjnym nr 10) Politechniki Gdańskiej, zlokalizowanym na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12 w Gdańsku Wrzeszczu. 1.Sieć światłowodowa w budynku Hydrotechniki. a)Wykonawca powinien zaprojektować (projekt przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji) i wykonać sieć światłowodową single mod, b) z serwerowni znajdującej się na parterze budynku należy poprowadzić po jednym przewodzie 12J (12 włókien single mod) na każde piętro budynku do szafy teleinformatycznej, przewody należy prowadzić w korytkach (budynek posiada pięć kondygnacji o wysokości ok. 3,5m), c) należy zaspawać po 4 włókna na każdym piętrze i ich końcówki w serwerowni, d) zastosować pigtaile z wtykiem SC, e) światłowody należy połączyć wraz z urządzeniami aktywnymi za pomocą 4 sztuk mediakonwerterów o następujących parametrach: Moduł do transmisji danych kablem światłowodowym - 1 x złącze LC (duplex), - moduł typu: SFP, - prędkość przesyłania danych: 1 Gbps Gigabit Ethernet Full-duplex, - długość fali TX/RX: 1310nm, - typ transmisji: singlemode, - zasięg transmisji: min. 10km, - moduł przeznaczony do pracy w urządzeniu HP2620-48G f) należy wyposażyć istniejące szafki w patchocordy światłowodowe single-mod - 16 sztuk ze złączem SC - LC oraz 16 sztuk LC- LC g) wszystkie tory należy zespawać i przetestować reflektometrem w obecności Zamawiającego. h) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonaną robotę w wymiarze 24 m-cy na warunkach określonych w § 8 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Przedmiot zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zwana dalej STWiORB -załącznik nr 6 do SIWZ oraz Wytyczne do wymiany instalacji światłowodowej w budynku Hydrotechniki PG - załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324280009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 400,00 PLN (słownie złotych: czterysta 00/100). II. FORMA WADIUM Wadium może być wniesione wyłącznie w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2)W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 w banku Millennium. Zamawiający zaleca, aby dowód wniesienia wadium w pieniądzu zawierał w rubryce tytułem-zwrot: Wymiana instalacji światłowodowej -budynek Hydro, ZP 33/WILiŚ/2014, CRZP 366/002/R/14. 3)Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W związku z powyższym dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 4)W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest złożenie oryginalnego dokumentu wskazanego w art. 45 ust. 6 pkt 2) - 5) ustawy Pzp. Dokument powinien być sporządzony w języku polskim. Oryginał dokumentu powinien być zdeponowany za pokwitowaniem w Kwesturze Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, przy ul. G. Narutowicza 11/12, GG Skrzydło B, I piętro, pok. nr 10,w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 900 do 1300. 5)Z dokumentu wadium wniesionego w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt 2) - 5) ustawy Pzp. powinno wynikać jednoznacznie: a)gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od pierwszego żądania Zamawiającego, b)iż zatrzymanie wadium nastąpi w przypadku ziszczenia się chociaż jednej z okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 6)Zamawiający zaleca dołączenie do oferty dowodu wniesienia wadium tj. odpowiednio: 1) kopii potwierdzenia dokonania przelewu 2) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii złożonego w Kwesturze PG dokumentu wskazanego w art. 45 ust. 6 pkt 2) - 5) ustawy Pzp. IV. ZWROT WADIUM Zamawiający dokona zwrotu wadium z zachowaniem zasad i terminów określonych w art. 46 ustawy Pzp. V. ZATRZYMANIE WADIUM Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną