Przetargi.pl
Budowa i przebudowa trasy turystycznej na ścieżce przyrodniczej szlak rzeki Kisewy w pradolinie rzeki Łeby oraz szlaku krajobrazów młodo glacjalnych - Budowa i przebudowa ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 1183G.

Gmina Nowa Wieś Lęborska ogłasza przetarg

 • Adres: 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 24
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8612428 w. 34 , fax. 059 8612164
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Wieś Lęborska
  ul. Grunwaldzka 24 24
  84-351 Nowa Wieś Lęborska, woj. pomorskie
  tel. 059 8612428 w. 34, fax. 059 8612164
  REGON: 77097976600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nwl.pl; http://bip.nwl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa trasy turystycznej na ścieżce przyrodniczej szlak rzeki Kisewy w pradolinie rzeki Łeby oraz szlaku krajobrazów młodo glacjalnych - Budowa i przebudowa ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 1183G.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonie I Etapu inwestycji: Wykonanie robót budowlany polegających na Budowie i przebudowie trasy turystycznej na ścieżce przyrodniczej szlak rzeki Kisewy w pradolinie rzeki Łeby oraz szlaku krajobrazów młodo glacjalnych - Budowa i przebudowa ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 1183G, działka nr 65/1 obr. Nowa Wieś Lęborska gmina Nowa Wieś Lęborska. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną wspólnie dla 2 etapów inwestycji: Etap I: Budowa i przebudowa ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 1183G - trasa turystyczna na ścieżce przyrodniczej szlak rzeki Kisewy w pradolinie rzeki Łeby oraz szlaku krajobrazów młodo glacjalnych. Etap II: Remont nawierzchni jezdni bitumicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy i 00/100), przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.nwl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach