Przetargi.pl
Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla KWP w Gdańsku

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3214817 , fax. 058 3214810
 • Data zamieszczenia: 2015-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15 15
  80-819 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3214817, fax. 058 3214810
  REGON: 19123609400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla KWP w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla KWP w Gdańsku w asortymencie, ilościach i parametrach z zastosowanie prawa opcji, zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ. L.p Asortyment J.m Ilość min Ilość max 1 2 3 4 5 1 Komputer PC HP 280G1 MT [N9E92ES] lub równoważny Szt. 21 36 2 Monitor AOC E2250SWDAK lub równoważny Szt. 21 46 3 Notebook Lenovo Z51-70 - 80K600EAPB lub równoważny Szt. 3 13 4 Komputer PC Lenovo All In One C470 [57-331077] lub równoważny Szt. 2 2 5 Drukarka laserowa mono HP LJ P1102 lub równoważna Szt. 40 78 6 Drukarka laserowa mono HP LJ P1102w WiFi lub równoważna Szt. 2 2 7 Drukarka laserowa sieciowa HP L Pro 200 M201n lub równoważna Szt. 2 2 8 Drukarka HP Color LaserJet Pro 400 M476dn lub równoważna Szt. 1 2 9 Telefax Canon Fax-L170 lub równoważny Szt. 3 13 10 Skaner Canon Lide 220 lub równoważny Szt. 5 5 11 Telefon stacjonarny Panasonic KX-TS2300 lub równoważny Szt. 40 40 12 Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2013 Home & Business PL PKC Szt. 1 1 Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302313000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji- wg wzoru z SIWZ/min 24 m-ce max 36 m-cy/
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pomorska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach