Przetargi.pl
ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. BIELAŃSKIEJ 5

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5232344 , fax. 058 5232484, 5523741
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 1A 1A
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5232344, fax. 058 5232484, 5523741
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU PRZY UL. BIELAŃSKIEJ 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)wymianę, w salach nr 10,11,12,14, okien z ościeżami na okna aluminiowe min trzykomorowe z szybami typu termofloat o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż K=1,1, rozwierno -uchylnych z zachowaniem istniejącego podziału, wyglądu wraz z robotami towarzyszącymi takimi jak wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, obróbki ościeży z ich naprawą, malowaniem, 2)wymianę, w salach nr 98,104, okien z ościeżami na okna PCV min pięciokomorowe z szybami typu termofloat o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż K=1,1, rozwierno-uchylnych z zachowaniem istniejącego podziału, wyglądu wraz z robotami towarzyszącymi takimi jak wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych , obróbki ościeży z ich naprawą, malowaniem, 3)montaż nawietrzaków higrosterowanych we wskazanych oknach, 4)remont kompleksowy daszku nad wejściem od strony parkingu z wymianą pokrycia z zastosowaniem nowej dachówki ceramicznej odpowiadającej wyglądem istniejącej, 5)naprawę dachu papowego z likwidacją przyczyn przecieków, 6)uzgodnienie i uzyskanie pozwolenia na wykonanie prac od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zwanego dalej PWKZ, 7)roboty towarzyszące takie jak np. roboty przygotowawcze, zabezpieczające, odtworzeniowe, porządkowe z wywiezieniem materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej w 2 egz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna ze specyfikacją techniczną - załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy (ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania ponosi Wykonawca). Jeśli gdziekolwiek na rysunkach, w dokumentacji technicznej ze specyfikacją techniczną, przedmiarach robót, lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (z późniejszymi zmianami), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w dokumentacji projektowej i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona pomiaru z natury. Wymagany okres gwarancji - 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007 r. Nr 42, poz.275 wraz z późniejszymi zmianami). 4.Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt 3 powinny być ważne przez okres związania ofertą - kopia wadium powinna być dołączona do oferty, a oryginał dołączony do oferty w osobnej kopercie. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 5.Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego. 6.Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum, kilku z nich lub wszystkich konsorcjantów łącznie. 7.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie składania ofert przelewem na konto: BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54124012711111000014925434 z oznaczeniem: Postępowanie nr A120-211-179 14 SK - Roboty remontowe budynku Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Bielańskiej 5. Potwierdzeniem tej formy będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.Ewentualne przesunięcie terminu składania ofert jest jednoznaczne z przesunięciem terminu wniesienia wadium. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1)Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana; 4)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub/i w art. 26 ust. 2d i/lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10.Zwrot wadium. 1)Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 2)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3)Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy: a)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b)który został wykluczony z postępowania, c)którego oferta została odrzucona. 11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 12.W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, Wykonawca musi jednocześnie przedłużyć okres ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą. 13.Ponowne złożenie wadium lub jego przedłużenie: 1)Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, a jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. W związku z przedłużeniem terminu związania ofertą po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium lub przedłużenia jego ważności przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 2)Zamawiający żąda w określonym terminie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu je zwrócono, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach