Przetargi.pl
REMONT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO STACJI LIMNOLOGICZNEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5232344 , fax. 058 5232484, 5523741
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 1A 1A
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5232344, fax. 058 5232484, 5523741
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO STACJI LIMNOLOGICZNEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest remont oświetlenia zewnętrznego Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanej w Borucinie, powiat kartuski, województwo pomorskie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) demontaż i montaż instalacji elektrycznej oświetlenia terenu należącego do Stacji Limnologicznej oraz serwis i konserwację w okresie gwarancji wykonanych instalacji i urządzeń wraz z materiałami eksploatacyjnymi w okresie gwarancji, 2) wykonanie nowego oświetlenia zewnętrznego terenu Stacji Limnologicznej, 3) wymianę istniejących słupów oświetleniowych z oprawami, wysięgnikami, opraw na wieży oraz na ścianach budynków, 4) wykonanie nowej instalacji elektrycznej (zasilającej, oświetleniowej oraz gniazd wtykowych) w wyremontowanym hangarze, 5) prace towarzyszące, takie jak np. prace porządkowe, wywóz i utylizacja odpadów, obsługa geodezyjna, obsługa geotechniczna, sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z operatem geodezyjnym, pomiarami geotechnicznymi i elektrycznymi w tym pomiar natężenia oświetlenia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ. Jeśli gdziekolwiek na rysunkach, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót, dokumentacji projektowej lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (z późniejszymi zmianami), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 6.Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy (ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania ponosi Wykonawca). Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokonał pomiary z natury. Należy przyjąć wysoki standard wykonywanych robót. Wymagany okres gwarancji - 36 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach