Przetargi.pl
Rewitalizacja miejscowości Sulęczyno polegająca na remoncie placu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne

Gmina Sulęczyno ogłasza przetarg

 • Adres: 83-320 Sulęczyno, ul. Kaszubska 26
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 685 63 63 , fax. 58 685 63 98
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulęczyno
  ul. Kaszubska 26 26
  83-320 Sulęczyno, woj. pomorskie
  tel. 58 685 63 63, fax. 58 685 63 98
  REGON: 00054862000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suleczyno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja miejscowości Sulęczyno polegająca na remoncie placu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rewitalizacji miejscowości Sulęczyno polegającej na remoncie placu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: - utwardzenia terenu wraz z wykonaniem drogi wewnętrznej, parkingu i chodników oraz wykonanie oświetlenia solarowego, - kanalizacji deszczowej oraz instalacji drenażowej, - przyłącza wodociągowego, - przyłącza kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 9 do SIWZ - dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. do 01.10.2014 r., do godz. 10:00. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 62 8324 0001 0041 1981 2000 0020 (Bank Spółdzielczy Sierakowice Oddział w Sulęczynie) z podaniem tytułu: Wadium - Rewitalizacja miejscowości Sulęczyno polegająca na remoncie placu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.suleczyno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach