Przetargi.pl
Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie

Urząd Miejski w Człuchowie ogłasza przetarg

 • Adres: 77-300 Człuchów, ul. Wojska Polskiego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8342291 , fax. 059 8343272
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Człuchowie
  ul. Wojska Polskiego 1 1
  77-300 Człuchów, woj. pomorskie
  tel. 059 8342291, fax. 059 8343272
  REGON: 00052540629300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czluchow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie w zakresie:Robót budowlanych drogowych: frezowania nawierzchni bitumicznych, rozebrania nawierzchni z kostki betonowej, rozebrania krawężników betonowych, rozebrania obrzeży betonowych, rozebrania podbudów z kruszyw, rozebrania płyt żelbetowych, rozebrania ogrodzeń i oznakowania pionowego, kruszenia elementów betonowych, wykonania podbudów z kruszyw łamanych oraz betonów asfaltowych, wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonania nawierzchni z kostki kamiennej oraz kostki betonowej, montażu krawężników kamiennych i betonowych, montażu obrzeży betonowych, wykonania oznakowania poziomego i pionowego, wykonania trawników, montażu ogrodzeń panelowych na cokołach, wykonania nawierzchni z płyt żelbetowych;Robót kanalizacji deszczowej: wykonaniu robót ziemnych-wykopów, montażu kanałów z rur PCV, montażu studni z kręgów betonowych, montażu studzienek ściekowych ulicznych;Robót elektrycznych i teletechnicznych: budowy studni kablowych, kanalizacji kablowych, likwidacji studni kablowych i ciągów kanalizacji kablowej, układania kabli, montażu złączy, montażu słupów i opraw oświetleniowych.Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiaru robót. Rozliczenie kosztorysowe.Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny wchodzić będzie również:a) organizacja i zagospodarowanie placu budowy, ponoszenie kosztów zużycia wody, odprowadzenie ścieków, pokrycie kosztów energii dla potrzeb budowy, zapewnienie dostaw mediów,b) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich, c) nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy,d) utrzymywanie porządku w trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie po zakończeniu robót,e) natychmiastowe docelowe i skuteczne usuniecie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji robót,f) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej - inwentaryzacja (1 egzemplarz forma papierowa + 1 wersja elektroniczna edytowalna rozszerzenie .dwg) i dokumentacji odbiorowej, g) wykonanie projektów tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,h) czynny udział w odbiorach. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Programie Funkcjonalno - Użytkowym lub opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. Warunki realizacyjne: - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia komunikacji samochodowej i pieszej w obrębie miejsca prowadzenia robót dla uczestników ruchu i dla obsługi obiektów przylegających, - koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną, - w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązujące normy techniczne, - każdy wbudowany materiał winien posiadać atest techniczny lub aprobatę świadczącą o jego jakości zgodnie z wymogami norm i być dopuszczony do jego wbudowania wg wymogów obowiązującego Prawa budowlanego oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego na jego wbudowanie, - Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych na powierzchni ziemi typu zawory, studnie, hydranty. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprawy, - podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt do ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, - Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia, - Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych kosztów uwzględniając je w oferowanej cenie jednostkowej, - Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportowych, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość prowadzonych robót. Środki transportu i sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia lub zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, - po zakończeniu robót Wykonawca zgłasza ich zakończenie do nadzoru inwestorskiego w celu spisania odpowiedniego protokołu odbioru robót w terenie, zabezpieczając swój środek transportowy, w celu odbioru wykonanych robót, - Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 30 000 zł, słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Rachunek bankowy Zamawiającego Urząd Miejski w Człuchowie konto Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Człuchów Nr 35 2030 0045 1110 0000 0228 6250 z adnotacją ,wadium na Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) w terminie do 11.08.2016r. sposób przekazania: Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty (oryginał gwarancji, poręczenia lub kopia przelewu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego wskazanego przez Zamawiającego kwotą wadium. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 7. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czluchow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach