Przetargi.pl
Roboty sanitarne - remonty instalacji wodnych i kanalizacyjnych w nieruchomościach komunalnych znajdujących się w zasobie Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 842 82 93 , fax. 59 842 80 48
 • Data zamieszczenia: 2016-01-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  ul. Tuwima 4 4
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 842 82 93, fax. 59 842 80 48
  REGON: 77128515500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgm.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego zarządca nieruchomości

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty sanitarne - remonty instalacji wodnych i kanalizacyjnych w nieruchomościach komunalnych znajdujących się w zasobie Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót sanitarnych w zakresie remontów i konserwacji instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, w następującym zakresie: Wykonanie remontów i konserwacji instalacji sanitarnych w zasobie Miasta Słupsk zarządzanym przez Administracje Wspólnot i Lokali nr 1 i 2. 1)Wymiana instalacji sanitarnych; 2)Montaż urządzeń instalacyjnych i sanitarnych. 3)Usuwanie awarii instalacji sanitarnych 2. Opis przedmiotu zamówienia określa: 1)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 2)przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9.1. do SIWZ. 3)wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 3.Zakres rzeczowy robót oraz termin ich wykonania określać będzie każdorazowo zlecenie zamawiającego. 4.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 5.Zamawiający nie ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 6.Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8.Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 9.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10.Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 3.000,00 zł 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto Zamawiającego: BRE BANK nr 98 1140 2118 0000 2180 2900 1005 z dopiskiem na przelewie wadium w postępowaniu nr 1DPZRB2016 na wykonanie robót sanitarnych w zasobie Miasta Słupsk, zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku natomiast w pozostałych akceptowalnych formach należy składać wraz z ofertą w osobnej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, ul. Tuwima 4, pokój nr 4 (sekretariat). 4.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3)kwotę gwarancji, 4)termin ważności gwarancji 5)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego gdy Wykonawca: a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy b)w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; c)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5.Zwrot wadium nastąpi zgodnie z regulacją zawartą w art. 46 ust. 1-4 Pzp. 6.Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z regulacją art. 46 ust. 4a-5 Pzp. 7.Zamawiający zaleca, aby do oferty została dołączona kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach