Przetargi.pl
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW W KOŚCIERZYNIE W RAMACH ZADANIA PN. KAWKA W KOŚCIERZYNIE. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ KOGENERACJĘ I TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW z podziałem na części

Gmina Miejska Kościerzyna ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6802300 , fax. 58 6802320
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kościerzyna
  ul. 3 Maja 9A 9A
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 58 6802300, fax. 58 6802320
  REGON: 19167512600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscierzyna.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW W KOŚCIERZYNIE W RAMACH ZADANIA PN. KAWKA W KOŚCIERZYNIE. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ KOGENERACJĘ I TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zakłada wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynkach zlokalizowanych w Kościerzynie odpowiednio: I.ul. Lipowa 1: -wykonanie węzła ciepłowniczego -wykonanie instalacji c.o. -wykonanie instalacji c.w.u. II.ul. Sikorskiego 5: -wykonanie węzła ciepłowniczego -wykonanie instalacji c.o. -wykonanie instalacji c.w.u. III.ul. Sikorskiego 10: -wykonanie węzła ciepłowniczego -wykonanie instalacji c.o. -ocieplenie ścian zewnętrznych IV.ul. Sikorskiego 11: -wykonanie węzła ciepłowniczego -wykonanie instalacji c.o. -ocieplenie ścian zewnętrznych V.ul. Skłodowskiej - Curie 2: -wykonanie węzła ciepłowniczego -wykonanie instalacji c.o. -ocieplenie ścian zewnętrznych VI.ul. Sikorskiego 7: -wykonanie węzła ciepłowniczego -wykonanie instalacji c.o. -wykonanie instalacji c.w.u. -ocieplenie ścian zewnętrznych -ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia -ocieplenie stropów VII.budynek przy ul. Kaplicznej 9: -ocieplenie ścian zewnętrznych -ocieplenie dachu -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nawiewników -wykonanie węzła c.o. i c.w.u. -wykonanie instalacji c.o. -wykonanie instalacji c.w.u. -wykonanie przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej -wymiana instalacji elektrycznej VIII.budynek przy ul. Młyńskiej 6: -ocieplenie ścian zewnętrznych -ocieplenie dachu -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nawiewników -wykonanie węzła c.o. i c.w.u. -wykonanie instalacji c.o. -wykonanie instalacji c.w.u. -wykonanie instalacji solarnej - w przypadku możliwości jej wykonania -wymiana instalacji elektrycznej IX.budynek przy ul. Traugutta 4: -ocieplenie ścian zewnętrznych -ocieplenie stropodachu -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nawiewników -wykonanie węzła c.o. i c.w.u. -wykonanie instalacji c.o. -wykonanie instalacji c.w.u. -wykonanie instalacji solarnej -wymiana instalacji elektrycznej X.budynek przy ul. Wybickiego 8: -ocieplenie ścian zewnętrznych -ocieplenie stropodachu -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nawiewników -wykonanie węzła c.o. i c.w.u. -wykonanie instalacji c.o. -wykonanie instalacji c.w.u. -wykonanie instalacji solarnej -wymiana instalacji elektrycznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część I - 6.000 zł (słownie złotych: sześć tysięcy), Część II - 2.000 zł (słownie złotych: dwa tysiące), Część III - 2.800 zł (słownie złotych: dwa tysiące osiemset), Część IV - 2.400 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta), Część V - 2.400 zł (słownie złotych: dwa tysiące czterysta), Część VI - 5.700 zł (słownie złotych: pięć tysięcy siedemset), Część VII - 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy), Część VIII - 5.500 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset), Część IX - 6.100 zł (słownie złotych: sześć tysięcy sto), Część X - 11.200 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy dwieście) przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=406680
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach