Przetargi.pl
Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 842 82 93 , fax. 59 842 80 48
 • Data zamieszczenia: 2015-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  ul. Tuwima 4 4
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 842 82 93, fax. 59 842 80 48
  REGON: 77128515500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgm.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego zarządca nieruchomości

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w 16 lokalach komunalnych będących w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupsk, zarządzanym przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku, w następującym zakresie: CZĘŚĆ NR 1: Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody lokalach komunalnych: 1. Długa 17/7 2. Długa 18/4 3. Długa 37/10 4. Deotymy 14/3 5. Starzyńskiego 2/4 6. Słowackiego 38a/6 CZĘŚĆ NR 2: Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody lokalach komunalnych: 1. Reymonta 1/10 2. Przemysłowa 2of/ 5 3. Wyspiańskiego 8/5 4. Kołłątaja 12/4a 5. Niemcewicza 4/2 CZĘŚĆ NR 3: Wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody lokalach komunalnych: 1. Długosza 3/2a 2. Piekiełko 1/7 3. Mieszka I 6a/1 4. Armii Krajowej 4/5 5. Skłodowskiej 11/9 2. Opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 2) Przedmiary robót stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. 3) wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Postępowanie realizowane jest w trzech częściach. 4. Zamawiający nie ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 5. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pg.slupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach