Przetargi.pl
zawarcie umowy ramowej na wykonanie robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, na terenie całego kraju, w charakterze podwykonawcy PIGB POMERANIA

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" ogłasza przetarg

 • Adres: 77-330 Czarne, ul. Pomorska 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 833 36 79 , fax. 59 833 24 30
 • Data zamieszczenia: 2016-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA"
  ul. Pomorska 1 1
  77-330 Czarne, woj. pomorskie
  tel. 59 833 36 79, fax. 59 833 24 30
  REGON: 22115305000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pigbzamowieniapubliczne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zawarcie umowy ramowej na wykonanie robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, na terenie całego kraju, w charakterze podwykonawcy PIGB POMERANIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu umowy ramowej: 1) Przedmiotem Umowy ramowej jest realizowanie na zlecenie Zamawiającego, jako jego podwykonawca, robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, na terenie całego kraju, w miejscach i terminie wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami Umów o udzielenie zamówienia; 2) Nazwa i kod określone we wspólnym słowniku zamówień (CPV): Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne: 45 33 00 00 - 9 3) Zastosowane przez Wykonawcę materiały winny spełniać warunki wymagane przepisami prawa, określonymi w szczególności w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy. Wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, na każde wezwanie Zamawiającego stosowne certyfikaty, atesty, zaświadczenia, itp. dotyczące sto-sowanych materiałów; 4) Zamawiający może zlecić wykonanie robót przy użyciu materiałów Zamawiające-go, powierzonych wykonawcy; 5) Wykonawca będzie wykonywał zlecenie z należytą starannością, przestrzegając przepisów prawa budowlanego, bhp i ppoż., obowiązujących w miejscu jego re-alizacji; 6) Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i termi-nowe wykonywanie przedmiotu Umowy o udzielenie zamówienia; 7) Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu oraz osobom fizycznym znajdującym się w miejscu realizacji Umowy o udzielenie zamówienia przez osoby zatrudnione do wykonywania przedmiotu umowy; 8) Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, Wykonawca zobowiązany będzie do za-warcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą za-istnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno-ści cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru; 9) Ubezpieczeniu podlegają, w szczególności, urządzenia oraz wszelkie mienie ru-chome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, w tym sprzęt, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, oraz odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych; 10) Wykonawca, przed zawarciem Umowy o udzielenie zamówienia, wniesie zabez-pieczenie należytego wykonania umowy na okres i w wysokości określonych w Postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formach wskazanych w art. 148 ustawy; 11) Wykonawca ponosić będzie koszty eksploatacji, dotyczące pobieranych mediów, w tym koszty ich opomiarowania, lub zapłaci Zamawiającemu ryczałt ustalony w Postępowaniu o udzielenie zamówienia; 12) Zamawiający, z uwagi na wykonywane przez niego zadania związane z zatrud-nieniem skazanych, może skierować do pracy, w zakresie realizacji Umowy o udzielenie zamówienia, osoby pozbawione wolności. Wykonawca ponosi wszel-kie koszty związane z zatrudnieniem osób skazanych na zasadach określonych przez Zamawiającego; 13) Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, opracuje plan zagospodaro-wania budowy oraz BIOZ, i uzgodni go z Zamawiającym i/lub Inwestorem; 14) Wykonawca zorganizuje plac budowy we własnym zakresie i na własny koszt, zabezpieczy i oznakuje prowadzone roboty oraz będzie dbał o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wyko-nawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy do momentu ostatecznego odbioru robót; 15) Wykonawca zapewni nadzór nad realizacją robót przez kierownika budowy (ro-bót)- osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i przy-należnością do izby samorządu zawodowego; 16) Wykonawca zapewni, stosownie do potrzeb, odpowiednią liczbę pracowników fachowych, pozwalającą na należyte i niezakłócone ukończenie robót we wskazanym terminie; 17) Wykonawca zapewni dozór ppoż. w czasie wykonywania prac zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu; 18) Wykonawca będzie współpracował z nadzorem inwestorskim, miedzy innymi poprzez zgłaszanie do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 19) Wykonawca zgłosi roboty, objęte zleceniem, do odbioru końcowego oraz uczest-niczyć będzie w czynnościach odbioru (w tym także końcowego odbioru całego obiektu oraz odbioru pogwarancyjnego całego obiektu); 20) Wykonawca doprowadzi do należytego stanu i porządku teren budowy w termi-nie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót; 21) Wykonawca odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie wszelkiego rodzaju prób, sprawdzeń, szkoleń i zgłoszeń niezbędnych do właściwej realizacji przed-miotu Umowy o udzielenie zamówienia; 22) Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, 23) Wykonawca będzie zobowiązany zatrudnienia osób skazanych na zasadach określonych przez Zamawiającego. Zamawiający, każdorazowo, w Postępowaniu o udzielenie zamówienia, określi szczegółowe warunki realizacji zlecenia, a w szczególności warunki gwarancji, termin wykonania, oraz inne zasady realizacji Umowy o udzielenie zamówienia, itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pigbzamowieniapubliczne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach