Przetargi.pl
Wykonanie robót sanitarnych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach zakwaterowania osadzonych, budynku administracyjnym i modernizacji kotłowni Zakładu Karnego w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz.

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" ogłasza przetarg

 • Adres: 77-330 Czarne, ul. Pomorska 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 833 36 79 , fax. 59 833 24 30
 • Data zamieszczenia: 2016-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA"
  ul. Pomorska 1 1
  77-330 Czarne, woj. pomorskie
  tel. 59 833 36 79, fax. 59 833 24 30
  REGON: 22115305000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pigbzamowieniapubliczne.pl/Przetargi?categoryId=20
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót sanitarnych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach zakwaterowania osadzonych, budynku administracyjnym i modernizacji kotłowni Zakładu Karnego w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje : Wykonanie robót sanitarnych polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach zakwaterowania osadzonych, budynku administracyjnym i modernizacji kotłowni Zakładu Karnego w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 2 a do SIWZ, zastrzeżeniem pkt 3.2. 3.2. Uwaga: Dokumentacja projektowa uwzględnia wykonanie instalacji solarnej. Wskazany zakres został wykonany przez Zamawiającego i nie stanowi przed-miotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. 3.3. Wykonawca zapozna się z warunkami, w których będzie realizował przedmiot umowy i z tego tytułu nie będzie domagał się żadnych dodatków do ustalonego sposobu wynagrodzenia, z uwzględnieniem pkt 3.5. 3.4. Zamawiający pomocniczo udostępnia Wykonawcom przedmiary robót w po-staci załączników: 1) załącznik nr 1a - przedmiar robót modernizacja kotłowni 2) załącznik nr 1b - przedmiar robót co i cwu budynek zakwaterowania osa-dzonych X011 3) załącznik nr 1c - przedmiar robót co i cwu budynek zakwaterowania osa-dzonych X02 4) załącznik nr 1d - przedmiar robót co i cwu budynek administracyjny 3.5. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że w przedmiarach robót nie ma wszystkich robót wynikających z technologii wykonywania robót i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego i ujęcia tych robót w złożonej ofercie. 3.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubezpieczył budowę na czas trwania robót. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument ubezpieczenia (umowę ubezpieczenia lub polisę) budowy po podpisaniu umowy, a przed przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy. Jeśli Wykonawca opóźni się w dostarczeniu umów ubezpieczenia i polis, także przekazanie placu budowy opóźni się w stosunku do terminu określonego w umowie, przy zachowanym zgodnie z umową terminie zakończenia robót. W przypadku, gdy wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową o wartości nie niższej niż 500 000 zł - nie jest wymagane dodatkowe ubezpieczenie budowy. 3.7. W terminie do 5 dni od podpisania umowy, Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji robót i przedstawi, go do akceptacji Zamawiającego. 3.8. Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązani są do : 1) wykonywania robót z należytą starannością, przestrzegając przepisów prawa budowlanego, bhp i ppoż. obowiązujących w miejscu jego realizacji, w szczególności zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przedmiarem robót dostarczonym przez Zamawiającego, 2) stosowania materiałów spełniających warunki wymagane przepisami określającymi zasady ich stosowania (w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,) 3) Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu o Polskie Normy, wytyczne polskich instytucji i zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zasadami sztuką budowlaną. 4) ponoszenia odpowiedzialności za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu zamówienia, szkody wyrządzone w mieniu oraz osobom fizycznym znajdującym się w miejscu realizacji umowy o udzielenie zamówienia przez osoby zatrudnione do wykonywania przedmiotu umowy, 5) przed rozpoczęciem realizacji umowy o udzielenie zamówienia - zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, w tym sprzęt, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania oraz odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, 6) ponoszenia kosztów eksploatacji i opomiarowania pobieranych mediów, 7) przed rozpoczęciem realizacji zlecenia opracowania planu zagospodarowania budowy oraz BIOZ i uzgodnienia go z Zamawiającym - jeżeli obowiązuje , 8) zorganizowania terenu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz wykazania szczególnej dbałości o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 9) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy, 10) zapewnienia nadzoru nad realizacją robót przez kierownika budowy (robót) - osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do izby samorządu zawodowego, 11) zapewnienie dozoru ppoż w czasie wykonywania prac zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu, 12) okazywania na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wszelkich dokumentów dotyczące realizowanego zadania, 13) zgłaszania inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające, 14) zgłaszania robót objętych zleceniem do odbioru końcowego oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru (w tym także końcowego odbioru całego obiektu oraz odbioru pogwarancyjnego całego obiektu), 15) doprowadzenia do należytego stanu i porządku teren budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót, 16) przyjęcia na podstawie protokołu odbioru materiałów powierzonych przez Zamawiającego i przechowywania ich z należytą starannością oraz przedstawienia wyliczenie zużycia powierzonych materiałów- jeżeli zaistnieją takie okoliczności w trakcie realizacji robót, 17) wywozić na bieżąco śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórkowych, we własnym zakresie, na wysypisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Ponadto w przypadku materiałów podlegających utylizacji Wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), 18) Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do zatrudnienia przy prowadzonych pracach osadzonych przez cały okres obowiązywania umowy na zasadach określonych przez Zamawiającego ustalonych przepisami Rozdziału X Oddział 5 Kodeksu karnego wykonawczego - w liczbie 2 ( dwóch ) osadzonych. 3.9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na wykonywane roboty gwarancji i rękojmi nie krótszej niż 4 lata. ( uwaga: termin gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453300009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10. Wymagania dotyczące wadium 10.1. Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda od wykonawców wnie-sienia wadium. 10.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych ) 10.3. Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 10.4. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 10.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek banko-wy Zamawiającego 86 1130 1121 0006 5624 2990 0001 z dopiskiem - wa-dium - numer sprawy: ZP- 5 -CzB- SI- 2016 . 10.6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędno-ściowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięż-nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10.7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwa-rancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żą-danie Zamawiającego (beneficjenta) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach skutkujących zatrzyma-niem wadium określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy. 10.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku ban-kowym. 10.9. Wraz z ofertą należy złożyć stosowne dokumenty: 1) oryginały dokumentów w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy, 2) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wskazane jest złożenie ksero-kopii dowodu jego wniesienia. 10.10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wybo-rze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wy-konawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawia-jący zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10.12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któ-remu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10.14. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z od-setkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono prze-chowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10.16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył: a) dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, b) pełnomocnictw, c) listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapita-łowej, d) nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warun-kach określonych w ofercie; 3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pigbzamowieniapubliczne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach