Przetargi.pl
Projekt, dostawa i montaż szaf sterowniczych i zasilających stanowisk dydaktycznych oraz wykonanie prac elektromontażowych w Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki Okrętownictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 347 11 79 , fax. +48 58 341 47 12
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki Okrętownictwa
  ul. Narutowicza 11/12 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. +48 58 347 11 79, fax. +48 58 341 47 12
  REGON: 00000162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt, dostawa i montaż szaf sterowniczych i zasilających stanowisk dydaktycznych oraz wykonanie prac elektromontażowych w Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu, dostawa i montaż szaf sterowniczych i zasilających oraz wykonanie prac elektromontażowych w laboratorium dydaktyczno - badawczym. Zamówienie składa się z dwóch niezależnych od siebie pozycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach