Przetargi.pl
Dostawa automatycznej precyzyjnej przecinarki do cięcia otolitów z tarczami diamentowymi, elektroniczną kontrolą prędkości, drogi i siły cięcia przeznaczonej do przygotowywania materiału biologicznego (otolitów ryb) do odczytów wieku metodą cienkich wycinków

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 7356100, 7356105, 7356108 , fax. 58 7356110
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Kołłątaja 1 1
  81-332 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 7356100, 7356105, 7356108, fax. 58 7356110
  REGON: 00014473300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mir.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa automatycznej precyzyjnej przecinarki do cięcia otolitów z tarczami diamentowymi, elektroniczną kontrolą prędkości, drogi i siły cięcia przeznaczonej do przygotowywania materiału biologicznego (otolitów ryb) do odczytów wieku metodą cienkich wycinków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa automatycznej precyzyjnej przecinarki do cięcia otolitów z tarczami diamentowymi, elektroniczną kontrolą prędkości, drogi i siły cięcia przeznaczonej do przygotowywania materiału biologicznego (otolitów ryb) do odczytów wieku metodą cienkich wycinków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mir.gdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach