Przetargi.pl
Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3472419 , fax. 058 3472413
 • Data zamieszczenia: 2015-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  ul. G. Narutowicza 11/12 11/12
  80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, woj. pomorskie
  tel. 058 3472419, fax. 058 3472413
  REGON: 00000162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń badawczych i pomiarowych, obejmujących mobilny reaktora do pomiaru emisji N2O, miernik stężenia tlenu rozpuszczonego oraz elektrody do pomiaru stężenia tlenu i odczynu w oczyszczalniach ścieków, na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Przedmiot zamówienia będzie wykorzystywany przez Zamawiającego do badań emisji N2O z komór osadu czynnego oczyszczalni ścieków oraz stężenia tlenu rozpuszczonego i odczynu. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego oraz uruchomienie i przeszkolenie dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu. Termin dostawy powinien być uzgodniony wcześniej z Zamawiającym. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części, dopuszczając jednocześnie możliwość składania ofert na poszczególne części zamówienia Część A - Reaktor pomiarowy wraz z wyposażeniem. Część B - Układ do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego i odczynu. Część C - Elektrody do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego i odczynu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale III SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach