Przetargi.pl
Dostawa końcówki (ostrza) do badań dylatometrycznych w gruncie i żerdzi wciskających CPT na potrzeby realizacji projektu pt. Projektowanie bezpośrednie kolumn CMC na podstawie badań polowych realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. G. Narutowicza 11/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3472419 , fax. 058 3472413
 • Data zamieszczenia: 2016-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  ul. G. Narutowicza 11/12 11/12
  80-233 Gdańsk-Wrzeszcz, woj. pomorskie
  tel. 058 3472419, fax. 058 3472413
  REGON: 00000162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa końcówki (ostrza) do badań dylatometrycznych w gruncie i żerdzi wciskających CPT na potrzeby realizacji projektu pt. Projektowanie bezpośrednie kolumn CMC na podstawie badań polowych realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa końcówki (ostrza) do badań dylatometrycznych w gruncie i żerdzi wciskających CPT na potrzeby realizacji projektu pt. Projektowanie bezpośrednie kolumn CMC na podstawie badań polowych, realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, umowa nr PBS3/B2/18/2015 z dnia 14.12.2015 r. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, pawilon Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad oraz nie może być przedmiotem praw osób trzecich. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części: Część A - Końcówka (ostrze) do badań dylatometrycznych w gruncie (1 sztuka) i Część B - Żerdzie wciskające CPT ( 20 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale II SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach