Przetargi.pl
CTM/BZ/ZZ/77/15 dostawa analizatora stanów logicznych

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 81-109 Gdynia, ul. A. Dickmana 62
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6665318 , fax. 058 6665304
 • Data zamieszczenia: 2015-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej
  ul. A. Dickmana 62 62
  81-109 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6665318, fax. 058 6665304
  REGON: 00098823000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CTM/BZ/ZZ/77/15 dostawa analizatora stanów logicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora stanów logicznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ctm.gdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach