Przetargi.pl
Dostawy p.n. Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach - zestaw urządzeń do laboratoriów edukacyjnych w ramach: RPO WP na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Rozwój i innowacje MŚP, Działanie 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałanie 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych.

Powiat Chojnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3966533
 • Data zamieszczenia: 2015-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chojnicki
  ul. 31 Stycznia 56 56
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 052 3966533
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chojnice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy p.n. Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach - zestaw urządzeń do laboratoriów edukacyjnych w ramach: RPO WP na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Rozwój i innowacje MŚP, Działanie 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałanie 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy dla zadania pod nazwą: Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe w Chojnicach - zestaw urządzeń do laboratoriów edukacyjnych w ramach: RPO WP na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Rozwój i innowacje MŚP, Działanie 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałanie 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych. Zakres zamówienia: 1)Laboratorium przetwarzania dźwięku i obrazu - wyposażenie laboratorium musi pozwalać na robienie zdjęć, nagrywanie filmów w rozdzielczości Full HD i plików audio oraz ich późniejszą edycję i montaż, w celu nagrania na płytach DVD lub Bluray. Ponadto sprzęt musi pozwalać na organizowanie i prowadzenie imprez mających na celu zaprezentowanie zrealizowanych prac. Wymagana jest możliwość wygodnego przygotowywania, przy użyciu odpowiedniego narzędzia graficznego, i drukowania plakatów lub innych prac w rozmiarze do A3: 1.Kamera do nagrywania - szt. 1 2.Statyw do kamery - szt. 1 3.Pokrowiec na kamerę - szt. 1 4.Kolumna głośnikowa - szt. 2 5.Bezprzewodowy system mikrofonowy - kpl. 1 6.Statyw głośnikowy - szt. 2 7.Statyw mikrofonowy z wysięgnikiem - szt. 2 8.Uchwyt mikrofonowy - szt. 2 9.Okablowanie - kpl. 1 10.Oprogramowanie do obróbki Video - szt. 1 11.Bezcieniowy zestaw do robienia zdjęć - kpl. 1 12.Tablet graficzny piórkowy wraz z piórkiem - kpl. 1 13.Drukarka kolorowa A3 - szt. 1 2)Laboratorium szybkiego prototypowania - wyposażenie laboratorium szybkiego prototypowania powinno pozwalać na tworzenie prototypów i modeli kompletnych urządzeń elektronicznych począwszy od układu elektronicznego, poprzez system zasilania, do obudowy urządzenia oraz interfejsu użytkownika. Prototypy i modele układów elektronicznych i systemów zasilania będą powstawać w oparciu o tzw. wolne rozwiązania (nazywane niekiedy wspólnym terminem Open Hardware). Do wytwarzania prototypowych obudów oraz interfejsów użytkownika zakłada się wykorzystanie technologii druku trójwymiarowego oraz skanowania 3D wspartego odpowiednim oprogramowaniem. W skład wyposażenia pracowni będą wchodziły wyspecjalizowane stanowiska jak i zestaw sprzętu ogólnego przeznaczenia: 1.Stanowisko do modelowania i wytwarzania prototypów obudów oraz interfejsów użytkownika z różnego rodzaju tworzyw sztucznych a)Drukarka 3D - szt. 1 b)Skaner 3D - szt. 1 c)Komputer klasy PC z oprogramowaniem - szt. 1 d)Monitor kolorowy - szt. 1 2.Stanowisko do prototypowania układów elektronicznych a)Zestawy prototypowe (platformy do szybkiego prototypowania) - kpl. 20 b)Moduły prototypowe - kpl. 1 c)Karta akwizycji danych - szt. 1 d)Zasilacze napięcia stałego - szt. 3 e)Komputer klasy PC z oprogramowaniem - szt. 1 f)Monitor kolorowy - szt. 1 g)Oprogramowanie do zestawów prototypowych - szt. 1 3.Stanowisko pierwsze do realizacji biologicznego sprzężenia zwrotnego a)Moduł umożliwiający dokonanie pomiaru pulsu - szt. 1 b)Moduł umożliwiający dokonanie rejestracji czynności elektrycznej mięśnia sercowego - szt. 1 c)Zewnętrzny czytnik linii papilarnych z możliwością połączenia z urządzeniem mobilnym - szt. 1 d)Oprogramowanie (biblioteka) umożliwiające wykorzystywanie modułów biologicznego sprzężenia zwrotnego - szt. 1 e)Komputer klasy PC z oprogramowaniem - szt. 1 f)Monitor - szt. 1 4.Stanowisko drugie do realizacji biologicznego sprzężenia zwrotnego a)Hełm EEG - kpl. 1 b)Czujniki zapasowe EEG - szt. 16 c)Oprogramowanie EEG - szt. 1 d)Platforma mobilna kołowa - szt. 1 e)Komputer klasy PC z oprogramowaniem - szt. 1 f)Monitor - szt. 1 5.Sprzęt ogólnego przeznaczenia a)Uniwersalny przyrząd pomiarowy do obrazowania przebiegów stałych i zmiennych - szt. 2 b)Uniwersalny przyrząd do pomiarów elektrycznych - szt. 8 c)Zestaw narzędzi warsztatowo-laboratoryjnych - kpl. 1 d)Stacja lutownicza - kpl. 2 3)Laboratorium odnawialnych źródeł energii - wyposażenie laboratorium odnawialnych źródeł energii umożliwia modelowanie, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz działań promocyjno-edukacyjnych w zakresie stosowania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przemyśle i życiu codziennym. Na wyposażeniu laboratorium będą znajdować się stanowisko kontrolno-pomiarowe, w których wykorzystano najbardziej dojrzałe technologicznie źródła energii elektrycznej w postaci konfigurowalnej matrycy modułów fotowoltaicznych, turbiny wiatrowej małej mocy (tzw. mikroturbiny) oraz ogniwa paliwowego. Oddzielne stanowisko przewidziano do projektowania oraz badania układów przekształcania energii elektrycznej wraz z układami sterowania zapewniającymi optymalny punkt pracy źródła energii (za kryterium optymalizacji przyjmuje się maksimum możliwej do pozyskania w danych warunkach otoczenia i obciążenia energii elektrycznej). Wyposażenie laboratorium odnawialnych źródeł energii będzie także umożliwiało prowadzenie prac projektowych i badawczych, a także efektowne pokazy o charakterze edukacyjno-popularyzatorskim w zakresie autonomicznych oraz zdalnie sterowanych lądowych platform mobilnych, które są analogiem coraz bardziej popularnych samochodów elektrycznych (w tym pojazdów autonomicznych): 1.Stanowisko z ogniwem paliwowym a)Ogniwo paliwowe PEM - szt. 1 b)Układ akwizycji danych - szt. 1 c)Regulowane obciążenie - szt. 1 d)Mobilny stojak pozwalający na montaż elementów stanowiska - szt. 1 e)Pojazd napędzany wodorem - szt. 1 2.Stanowisko z modułami fotowoltaicznymi a)Matryca modułów fotowoltaicznych - szt. 1 b)Regulowane źródło światła - szt. 1 c)Układ akwizycji danych - szt. 1 d)Obciążenie - szt. 1 e)Układ sterowania - szt. 1 f)Mobilny stojak pozwalający na montaż elementów stanowiska - szt. 1 3.Stanowisko z turbiną wiatrową a)Mikroturbina wiatrowa - szt. 1 b)Układ do kontrolowanego pobudzania turbiny i akwizycji danych - kpl. 1 c)Mobilny stojak pozwalający na montaż elementów stanowiska- szt. 1 4.Platformy mobilne małe - szt. 4 5.Platformy mobilne duże - szt. 4 6.Zestaw do badania przekszt. DC DC - szt. 8 7.Oprogramowanie do symulacji systemów fotowoltaicznych - szt. 1 Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załącznikach do SIWZ nr 1,2,3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100.) 2.W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zm.). 3.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Więcbork nr 45 8162 0003 0019 0004 2000 0120 (decyduje DATA UZNANIA WPŁATY NA KONCIE Zamawiającego). Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. W tytule przelewu należy wpisać: wadium ID.272.27.2015 4.W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 2 dokument wadium należy dołączyć do oferty - w oryginale. 5.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 6.Oferta, do której nie będzie dołączone wadium, spowoduje wykluczenie wykonawcy przez zamawiającego. Wadium w przypadku wykonawców działających wspólnie może być wniesione przez jednego z wykonawców - pełnomocnika, z zaznaczeniem że jest przez niego wnoszone w imieniu wykonawców. 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4 a ustawy Pzp. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierać w swej treści: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się do zapłaty kwoty wadium na wypadek gdyby Wykonawca: -odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, -w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 w w ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. -dokładne określenie przedmiotu postępowania, -kwotę zobowiązania, -termin ważności, -klauzule dodatkowe np. nakazujące zwrot dokumentu po jego wygaśnięciu. 13.Pozostałe formy wniesienia wadium winny zawierać wszystkie elementy wynikające z odnośnych i obowiązujących przepisów. 14.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.chojnice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach