Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Oceanologii PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 81-712 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 55
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5517281 , fax. 058 5512130
 • Data zamieszczenia: 2016-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Oceanologii PAN
  ul. Powstańców Warszawy 55 55
  81-712 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 058 5517281, fax. 058 5512130
  REGON: 00063246700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.iopan.gda.pl/index-pl.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych (nr postępowania: IO/ZP/5/2016) dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot. 2. Kod CPV: 30.21.30.00-5 (Komputery osobiste), 30.21.31.00-6 (Komputery przenośne), 30.21.32.00-7 (Komputer tablet), 30.23.70.00-9 (Części, akcesoria i wyroby do komputerów), 30.23.71.00-0 (Części komputerów), 30.23.72.00-1 (Akcesoria komputerowe), 30.23.00.00-0 (Sprzęt związany z komputerami), 30.23.13.10-3 (Wyświetlacze płaskie), 30.23.46.00-4 (Pamięć flash), 30.23.72.30-0 (Pamięci), 30.23.21.10-8 (Drukarki laserowe), 30.21.61.10-0 (Skanery komputerowe). 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 19 pakietów, których dokładny opis znajduje się w tabelach stanowiących załączniki nr 3.1 - 3.19. do niniejszej SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących pozycje tylko z jednego lub kilku pakietów. 5. Oferta w zakresie każdego z pakietów musi być kompletna. Nieuwzględnienie w tej części, w której składana jest oferta, chociażby jednej z zamawianych pozycji, spowoduje odrzucenie oferty. Dotyczy to również pakietów obejmujących poszczególne akcesoria. 6. Zamawiający wskazuje, iż w poszczególnych pakietach wskazuje elementy wyposażenia komputerów stacjonarnych, notebooków, ultrabooków i tabletów, które uznał za istotne, jednakże brak wymienienia niektórych z urządzeń/elementów wchodzących w skład takiego komputera, notebooka, ultrabooka lub tabletu oznacza, iż w to miejsce Wykonawca jest zobowiązany zaoferować urządzenia tworzące funkcjonalną całość z elementami wskazanymi przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, iż niezależnie od ilości wymienionych istotnych elementów sprzętu Wykonawca ma zaoferować w pełni wyposażony komputer, notebook, ultrabook i tablet zdolny do pracy bez dodatkowych inwestycji lub nakładów (nie dotyczy to sprzętu peryferyjnego). 7. Zamawiający informuje, iż w szczegółowej specyfikacji technicznej poszczególnych pakietów określił jedynie minimalne wymagane parametry. Wykonawcy w ofertach mogą oferować urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego części - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ przedmiotu zamówienia i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, o parametrach techniczno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). 8. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji roku 2015 - 2016. 9. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich. 10. Jeżeli Zamawiający nie określił inaczej, komputery osobiste, przenośne, tablety i monitory, a także pozostały sprzęt powinny być objęte 24 miesięczną gwarancją. Niezależnie od wymogów gwarancyjnych opisanych powyżej oferowane pamięci RAM muszą posiadać wieczystą gwarancję. 11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił serwis gwarancyjny. 12. Wymagane jest, aby dostarczone urządzenia oznaczone były symbolem CE zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089). 13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na swój koszt w terminie i na miejsce ustalone z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia(dostawy)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.iopan.gda.pl/bip/przetarg264/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach