Przetargi.pl
Dostawa przełączników pracujących w technologii InfiniBand w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3472411 , fax. 058 3471006
 • Data zamieszczenia: 2015-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
  ul. Gabriela Narutowicza 11/12 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3472411, fax. 058 3471006
  REGON: 00000162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.task.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przełączników pracujących w technologii InfiniBand w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zamówienia: dostawa przełączników pracujących w technologii InfiniBand w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA). 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników InfiniBand: a) Switch InfiniBand QSFP daleko-zasięgowy (co najmniej 1km) (wersja A) 1 szt. b) Switch InfiniBand QSFP daleko-zasięgowy (co najmniej 1km) wyposażony w 5 modułów InfiniBand QSFP (wersja B) - 1 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w ofercie zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie typu, modelu, nazwy producenta poszczególnych urządzeń. 5. Dostawa i rozładunek będzie możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, na co najmniej trzy dni wcześniej. CI TASK nie dysponuje żadnym sprzętem ani personelem pomocniczym do rozładunku. 6. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich. 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości w wymiarze, co najmniej 36 miesięcy, licząc od dnia ich odbioru. Gwarancja Wykonawcy nie może ograniczać gwarancji producenta. Okres gwarancji jest dodatkowym kryterium oceny ofert; punkty będą przyznawane za wydłużenie okresu gwarancji do maksymalnie 60 miesięcy. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XII SIWZ. Warunki gwarancji zostały określone w § 6 wzoru umowy. 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 9. Zgodnie z możliwościami, jakie daje Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a tej ustawy - Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Zamawiający podejmie działania w kierunku zastosowania zerowej stawki podatku VAT do w/w przełączników, które są zgodne z wykazem ujętym w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług. W tym celu Zamawiający sporządzi stosowne zamówienie(a) kierowane do wybranego(ych) Wykonawcy(ów) zawierające zbiorcze wykazy urządzeń z zerową stawką podatku VAT, do którego Uczelnia zobowiązana jest uzyskać stosowne zaświadczenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 11. Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje, tytuł projektu: Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 5000 zł. przed terminem składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach