Przetargi.pl
Dostawa aparatury badawczej

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 80-231 Gdańsk, ul. Fiszera 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3411271 , fax. 058 3416144
 • Data zamieszczenia: 2015-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
  ul. Fiszera 14 14
  80-231 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3411271, fax. 058 3416144
  REGON: 00032612100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut PAN

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury badawczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Kalibratory temperatury, ciśnienia, sygnałów elektrycznych z wyposażeniem oraz przepływomierz bezinwazyjny w wykonaniu EX: 1.Przenośny piec kalibracyjny do czujników i przetworników temperatury (-45 do 140) 2.Przenośny piec kalibracyjny do czujników i przetworników temperatury (50 do 700) 3.Przenośny kalibrator wielofunkcyjny 4.Przenośny bezinwazyjny przepływomierz ultradźwiękowy dla cieczy do pracy w strefie EX Część II Przenośny analizator mocy/jakości energii elektrycznej wraz z akcesoriami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.imp.gda.pl/zamowienia-publiczne/przetargi-2015/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach