Przetargi.pl
Dostawa wózka widłowego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 843 40 22 w. 263 , fax. 59 84 17 149
 • Data zamieszczenia: 2016-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
  ul. Szczecińska 112 112
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 843 40 22 w. 263, fax. 59 84 17 149
  REGON: 77053053000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkslupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego, usługi komunalne, gospodarowanie odpadami

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wózka widłowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka widłowego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie k/Słupska. Charakterystyka techniczna: Wózek widłowy o napędzie spalinowym benzyna i LPG: 1. Rok produkcji: wózek fabrycznie nowy nie starszy niż 2015 r. 2. Udźwig: minimum 2,5 Mg na środku ciężkości 500 mm. Pozostałe parametry określa SIWZ. Pożądany termin realizacji zamówienia: 12 tygodni od dnia podpisania umowy. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia: 16 tygodni od dnia podpisania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424151102
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 112 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgkslupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach