Przetargi.pl
wykonanie robót rozbiórkowych przybudówek przylegających do budynku mieszkalnego wraz z robotami ogólnobudowlanymi w budynku przy ul. Konrada Wallenroda 18 w Gdańsku

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282 , fax. 58 3458235
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy
  ul. Partyzantów 74 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, fax. 58 3458235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gznk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót rozbiórkowych przybudówek przylegających do budynku mieszkalnego wraz z robotami ogólnobudowlanymi w budynku przy ul. Konrada Wallenroda 18 w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
  a) robót rozbiórkowych przybudówek przylegających do budynku przy ul. Konrada Wallenroda 18 w Gdańsku od strony podwórza na działce numer 319/6 obręb 042,
  b) robót ogólnobudowlanych po rozbiórce przybudówek w budynku mieszkalnym przy ul. Konrada Wallenroda 18.
  2. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:
  - rozbiórkę konstrukcji drewnianej dachu,
  - rozbiórkę pokrycia dachów z papy,
  - rozbiórkę konstrukcji murowanej budynku,
  - rozbiórkę ścian z cegły i drewna,
  - rozbiórkę stropów,
  - rozbiórkę podłóg i posadzek,
  - rozbiórkę fundamentów,
  - zasypanie wykopu piaskiem,
  - wywóz gruzu i innych odpadów np. papa, śmieci, w tym znajdujących się w rozbieranych obiektach itp.
  - uporządkowanie terenu po rozbiórce.
  3. Zakres robót ogólnobudowlanych po rozbiórce przybudówek w budynku mieszkalnym przy ul. Konrada Wallenroda 18 obejmuje:
  - zamurowanie otworów w ścianach - 5,075 m3,
  - roboty tynkarskie 18,425 m2,
  - wykonanie wykopów - 10,695 m3,
  - wykonanie odgrzybienia ścian - 6,90 m2,
  - roboty tynkarskie 6,90 m2,
  - zagruntowanie podłoża, ułożenie folii ochronnej i wykonanie izolacji pionowej z mas bitumicznych 17,25 m2,
  - wykonanie opaski betonowej - 6,90 m2.
  4. Charakterystyka przybudówek do rozbiórki :
  a) przybudówki w zabudowie szeregowej, parterowe,
  b) konstrukcja przybudówek murowana,
  c) konstrukcja dachu drewniana pokryta papą,
  d) łączna kubatura przybudówek do rozbiórki 186,52 m3
  5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - wymagania ogólne; - załącznik nr 1 do siwz;
  - Specyfikacja techniczna rozbiórek budynków i budowli Gdańsk ul. Konrada Wallenroda 18 - załącznik nr 2 do siwz;
  - Szczegółowa specyfikacja techniczna. Izolacja pionowa z mas bitumicznych. - załącznik nr 3;
  - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty murarskie - załącznik nr 4 do siwz.
  - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tynkowanie - załącznik nr 5 do siwz.
  - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty murarskie. Betonowanie - załącznik nr 6 do siwz.
  - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty ziemne i przygotowawcze - załącznik nr 7 do siwz.
  - przedmiar robót (o charakterze informacyjnym) pn. Rozbiórka przybudówek z zamurowaniem otworów, wykonaniem izolacji pionowej, zasypaniem i wyrównaniem terenu po rozbiórce ul. Konrada Wallenroda 18 - załącznik nr 8 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gznk.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach