Przetargi.pl
Wykonanie rewitalizacji wraz z przebudową Gmachu Głównego - termomodernizacja obiektu - wykonanie instalacji klimatyzacji i przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją ciepła wytypowanych sal wykładowych i reprezentacyjnych wraz z przebudową instalacji elektroenergetycznych i wykonaniem robót poinstalacyjnych w pomieszaniach Wydziału Geodezji i Kartografii PW pom. nr 38-56a, sygnatura sprawy ZP/RB/SE/9/15

Politechnika Warszawska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 2346206, 2346630 , fax. 022 2346217, 6286075
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska
  Pl. Politechniki 1 1
  00-661 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 2346206, 2346630, fax. 022 2346217, 6286075
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rewitalizacji wraz z przebudową Gmachu Głównego - termomodernizacja obiektu - wykonanie instalacji klimatyzacji i przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją ciepła wytypowanych sal wykładowych i reprezentacyjnych wraz z przebudową instalacji elektroenergetycznych i wykonaniem robót poinstalacyjnych w pomieszaniach Wydziału Geodezji i Kartografii PW pom. nr 38-56a, sygnatura sprawy ZP/RB/SE/9/15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie rewitalizacji wraz z przebudową Gmachu Głównego - termomodernizacja obiektu - wykonanie instalacji klimatyzacji i przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją ciepła wytypowanych sal wykładowych i reprezentacyjnych wraz z przebudową instalacji elektroenergetycznych i wykonaniem robót poinstalacyjnych w pomieszaniach Wydziału Geodezji i Kartografii PW pom. nr 38-56a
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 35 tys. zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach