Przetargi.pl
wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Szastarka w roku 2009

Gmina Szastarka ogłasza przetarg

 • Adres: 23-225 Szastarka,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8714104 , fax. 015 8714130
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szastarka
  23-225 Szastarka, woj. lubelskie
  tel. 015 8714104, fax. 015 8714130
  REGON: 83040965000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Szastarka w roku 2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  remont dróg gminnych na odcinku 2281 mb. terenie Gminy Szastarka w roku 2009 poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych - na wyrównaniu profilu istniejącej podbudowy materiałem kamiennym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. osoba przewidziana do kierowania robotami drogowymi ma posiadać uprawnienia bez ograniczeń w specjalności drogowej . 2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie budowy , przebudowy lub remontu dróg, 3 dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia , 4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 5 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Oświadczenie Aktualny odpis z właściwego rejestru Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Oświadczenie lub zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS oświadczenie lub aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Zaświadczenie Banku Zaświadczenie Banku o bieżącym prowadzeniu dla wykonawcy rachunku bankowego Wykaz wykonanych robót budowlanych Wykaz wykonanych robót drogowych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wymagane jest podanie co najmniej 5 tego rodzaju robót na wartość około 450 000 zł. Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. - wymagana liczba minimum 5 osób oraz 1 osoba personelu kierowniczego Potwierdzenie posiadanych uprawnień Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wykaz sprzętu Wykaz urządzeń i sprzętu, którym posłuży się oferent przy realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem ilości oraz formy jego dysponowania Kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowy musi być opracowany metodą kalkulacji szczegółowej oraz zawierać wycenę wszystkich pozycji przedmiarów robót i musi być zgodny z zakresem określonym w przedmiarze (pozycjami,opisami i katalogami) Ceny poszczególnych pozycji kosztorysowych należy przedstawić w setnych częściach złotego. W przypadku , gdy którakolwiek pozycja przedmiaru zostanie skalkulowana w innej pozycji przedmiaru, należy wskazać daną pozycję oraz pozycję, w której została skalkulowana .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaszastarka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach