Przetargi.pl
Wykonanie remontów cząstkowych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na drogach utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie w roku 2010

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-100 Strzelin, ul. Kamienna 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3923016 wew. 61, 63 , fax. 071 3923015
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
  ul. Kamienna 3 3
  57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3923016 wew. 61, 63, fax. 071 3923015
  REGON: 02082095700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów cząstkowych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na drogach utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie w roku 2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace obejmujące wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na drogach utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie w przewidywanej ilości 900 Mg (megagram). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. Nr 9 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna. Wykonawca wykona wszystkie roboty z dostarczonych przez siebie materiałów, a także przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom, określonym w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006. nr 156 poz.1118).Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia w zależności od stanu technicznego nawierzchni. Zamawiający będzie ustalał zakres robót w formie zleceń na poszczególne remonty z ustaleniem terminu ich wykonania. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej (na własny koszt Wykonawcy) na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, niezbędnych do prawidłowej wyceny wartości robót. Zamówienie dotyczy wszystkich dróg utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie. Prowadzenie robót musi odbywać się przy ograniczonym lokalnie ruchu drogowym. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi: 12 miesięcy od daty podpisania odbioru końcowego robót będących przedmiotem poszczególnego zlecenia. Wymagany maksymalny czas remontu ubytków zagrażających bezpieczeństwu ruchu wynosi 24 godziny od momentu zgłoszenia (faksem). Przed podpisaniem umowy, Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny oferty brutto. Wykonanie zamówienia odbywać się musi z własnych środków finansowych Wykonawcy, bez zaliczek i akredytyw Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatstrzelinski.pl zakładka BIP
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach