Przetargi.pl
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DŁUGOŁĘKA

Gmina Długołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-095 Mirków, Długołęka, ul. Wrocławska 18
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3152186 , fax. 071 3152578
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długołęka
  Długołęka, ul. Wrocławska 18 18
  55-095 Mirków, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3152186, fax. 071 3152578
  REGON: 93193501700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.dlugoleka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DŁUGOŁĘKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Długołęka. 2.Przedmiot zamówienia, określony w ust. 1, obejmuje swoim zakresem trzy technologie: a) remont cząstkowy nawierzchni wraz z wykonaniem podbudowy drogi jednostka obmiarowa m2 - (warstwa dolna podbudowy o grubości 15 cm, warstwa górna podbudowy o grubości 8 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm), b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych wykonany na gorąco - jednostka obmiarowa m2 - (warstwa górna podbudowy o grubości 8 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm). c) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych wykonany na zimno - jednostka obmiarowa m2 - (nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości 4 cm). 3.Zamawiający informuje, iż w roku 2009 zlecił Wykonawcy: a)remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem podbudowy drogi - w ilości 1729,55 m2, b)remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych wykonany na gorąco - w ilości 268,50 m2, c)remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych wykonany na zimno - 0 m2. 4.Zamawiający będzie realizował przedmiot zamówienia określony w ust. 1 i 2, w zależności od aktualnych potrzeb, poprzez zlecenia jednostkowe, w których podane będzie miejsce, zakres, wielkość oraz termin wykonania zlecenia jednostkowego. Zamówienia mogą być przekazane za pomocą faksu, poczty lub odbierane osobiście. 5.Maksymalna wartość brutto umowy w okresie jej trwania nie przekroczy wartości 200 000,00zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). 6.Szczegółowy zakres i przedmiot roboty budowlanej opisany jest w: 1)Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 2)przedmiarze robót budowlanych; będących załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 19.02.2010r. zwanej dalej siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dlugoleka.ibip.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach