Przetargi.pl
Wykonanie remontów cząstkowych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na drogach administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie w roku 2015.

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-100 Strzelin, ul. Kamienna 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3921278 , fax. 71 7351124
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
  ul. Kamienna 3 3
  57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3921278, fax. 71 7351124
  REGON: 02082095700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów cząstkowych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na drogach administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie w roku 2015.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są prace obejmujące wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na drogach utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie w roku 2015 w przewidywanej ilości 530,00 Mg (megagram). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. Nr 8 do SIWZ - Szczegółowa specyfikacja techniczna. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień - 45.23.31.42-6. Wykonawca wykona wszystkie roboty z dostarczonych przez siebie materiałów, a także przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom, określonym w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia w zależności od stanu technicznego nawierzchni. Zamawiający będzie ustalał zakres robót w formie zleceń na poszczególne remonty z ustaleniem terminu ich wykonania. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej (na własny koszt Wykonawcy) na terenie przyszłych robót oraz zdobycia wszelkich informacji, niezbędnych do prawidłowej wyceny wartości robót. Zamówienie dotyczy wszystkich dróg utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie. Prowadzenie robót musi odbywać się przy ograniczonym lokalnie ruchu drogowym. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi: 12 miesięcy od daty podpisania odbioru końcowego robót będących przedmiotem poszczególnego zlecenia. Wymagany maksymalny czas remontu ubytków zagrażających bezpieczeństwu ruchu wynosi 24 godziny od momentu zgłoszenia (faksem). Przed podpisaniem umowy, Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonanie zamówienia odbywać się musi z własnych środków finansowych Wykonawcy, bez zaliczek i akredytyw Zamawiającego. Zamawiający informuje, że wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest podana we wzorze umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 4.000,00 PLN 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620), 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 78 9588 0004 0000 1296 2000 0020. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 6. W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 7. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy załączyć w formie oryginału do oferty. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwota gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że: Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Wykonawca, zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w SIWZ. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp 11. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy: 1) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatstrzelinski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach