Przetargi.pl
Wykonanie usługi serwisowej dwóch agregatów kogeneracyjnych ME3042 L1

Wrocławski Park Wodny S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-558 Wrocław, ul. Borowska 99
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7711500 , fax. 071 7711500
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Park Wodny S.A.
  ul. Borowska 99 99
  50-558 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7711500, fax. 071 7711500
  REGON: 93304118100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aquapark.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi serwisowej dwóch agregatów kogeneracyjnych ME3042 L1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi serwisowej dwóch agregatów kogeneracyjnych ME3042 L1, w tym wykonywanie Przeglądów i Usuwanie Awarii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi odpowiednio załącznik nr 5 do SIWZ oraz w Tabeli Harmonogram i Zakres Przeglądów, która stanowi odpowiednio załącznik nr 5a do SIWZ. Ponieważ Zamawiający nie dysponuje kodami serwisowymi do kogeneratorów ME3042L, Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania kodów serwisowych do kogeneratorów ME3042L. 1.Wymagania szczegółowe, zakres oraz ustalenia organizacyjne związane z przedmiotem zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 2.Miejscem wykonania usługi jest obiekt Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. przy ul. Borowskiej 99, 50-558 Wrocław. 3.Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 50532300-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji generatorów; 50531000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn nieelektrycznych. 4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w wysokości nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. 6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7.Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 8.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9.Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 10.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 11.Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować całość przedmiotu zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego określone w SIWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 505323006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium zgodnie z art. 45 ust. 4 i 5a ustawy w wysokości 5000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy 00 100). 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez jednego, kilku z nich lub wszystkich Wykonawców (w każdej dopuszczalnej formie) pod warunkiem, że łączna kwota wadium odpowiadać będzie wymaganej w SIWZ kwocie. W takim przypadku należy podać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania wadium jest wnoszone. 3. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium Zamawiający sprawdzi wewnętrzną procedurą. 4. Forma wadium. a.Wadium może być wniesione w następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj. Dz. U. z 2007 Nr 42 , poz. 275 ). b.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym polskim prawem, powinna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze pisemne żądanie i winna zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c)kwotę gwarancji, d)termin ważności gwarancji, e)obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań Wykonawcy, opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, f)zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Pisemne żądanie Zamawiającego zawierać będzie oświadczenie, iż Wykonawca: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane), zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw i wynika to z przyczyn leżących po jego stronie. c.Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 5. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego (art. 45 ust. 7 Ustawy) 02 1090 2398 0000 0001 0303 9251 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Ustawę formach (oryginał), wystawione na Zamawiającego należy wraz z Ofertą przesłać na adres Zamawiającego, wskazany w SIWZ (Zamawiający prosi, aby nie wpinać trwale oryginału dokumentu wadialnego do Oferty). 6. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy uznanie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi przed terminem składnia ofert. 7. Zwrot wadium. W szczególności Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana; z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zastosowanie ma art. 46 ust. 4 Ustawy. 8. Żądanie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego (art. 46 ust. 3 Ustawy). 9. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1.Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli wymagano zabezpieczenia); c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2.oraz w sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas reakcji serwisu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aquapark.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach