Przetargi.pl
Wymiana dwóch zwrotnic tramwajowych najazdowych wraz z montażem elektrycznych mechanizmów nastawczych zwrotnicy z wyświetlaczem położenia iglic w węźle rozjazdowym na ul. Słowiańskiej we Wrocławiu - wjazdy na zajezdnię tramwajową

Gmina Wrocław, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 53-633 Wrocław, ul. Długa 49
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 355 90 76 , fax. 71 373 49 06, 355 08 66
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wrocław, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
  ul. Długa 49 49
  53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 355 90 76, fax. 71 373 49 06, 355 08 66
  REGON: 00015014200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wzp.zdium.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana dwóch zwrotnic tramwajowych najazdowych wraz z montażem elektrycznych mechanizmów nastawczych zwrotnicy z wyświetlaczem położenia iglic w węźle rozjazdowym na ul. Słowiańskiej we Wrocławiu - wjazdy na zajezdnię tramwajową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch zwrotnic tramwajowych najazdowych wraz z montażem elektrycznych mechanizmów nastawczych zwrotnicy z wyświetlaczem położenia iglic w węźle rozjazdowym na ul. Słowiańskiej we Wrocławiu - wjazdy na zajezdnię tramwajową 2. Zakres zamówienia obejmuje: 2.1 wymianę dwóch zwrotnic najazdowych w rozjazdach tramwajowych dwutorowych pojedynczych z sześciu krzyżownic na ul. Słowiańskiej - wjazdy na zajezdnię tramwajową zwrotnica BN 213/1 (od str. pl. Powstańców Wlkp.), zwrotnica BN 213/2 (od str. ul. Jedności Narodowej), oraz 10 mtp. przed każdą zwrotnicą niezbędnego do wbudowania blokady torowej, wraz z montażem elektrycznego mechanizmu nastawczego zwrotnicy tramwajowej, 2.2 organizację ruchu zastępczego (wyniesienie, utrzymanie i demontaż) z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pełnieniem nadzoru autorskiego; 2.3 organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy oraz terenu na składowanie materiałów wraz z zasilaniem w energię elektryczną i wodę (według własnych potrzeb) na podstawie opracowanej we własnym zakresie dokumentacji projektowej i uzyskaniem koniecznych uzgodnień i zatwierdzeń. 2.4 opracowanie harmonogramu rzeczowego robót w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego uwzględniający ograniczenie ruchu kołowego dla wymiany jednej zwrotnicy na maksimum trzy tygodnie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452341255
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15000

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wzp.zdium.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną