Przetargi.pl
USŁUGI KOSZENIA PASÓW DROGOWYCH DRÓG UTWARDZONYCH I GRUNTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY DŁUGOŁĘKA

Gmina Długołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-095 Mirków, Długołęka, ul. Robotnicza 12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 323 02 03 , fax. 71 323 02 04
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długołęka
  Długołęka, ul. Robotnicza 12 12
  55-095 Mirków, woj. dolnośląskie
  tel. 71 323 02 03, fax. 71 323 02 04
  REGON: 93193501700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.dlugoleka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI KOSZENIA PASÓW DROGOWYCH DRÓG UTWARDZONYCH I GRUNTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY DŁUGOŁĘKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na koszeniu pasa drogowego dróg utwardzonych i gruntowych zlokalizowanych na terenie gminy Długołęka w następujących miejscowościach: 1)Pakiet 1: Mirków, Byków, Szczodre, Domaszczyn, Pruszowice, Ramiszów, Pasikurowice, Siedlec, Godzieszowa, Tokary, Bukowina, Bąków, Łozina, Bierzyce, Zaprężyn, Krakowiany, Budziwojowice, Łosice, Dąbrowica, Michałowice, Kępa, Dobroszów Oleśnicki, Januszkowice, Jaksonowice, Skała, Stępin, Węgrów oraz droga gminna nr 98. 2)Pakiet 2: Długołęka, Borowa, Raków, Bielawa, Kamień, Piecowice, Kiełczów, Wilczyce, Kiełczówek, Śliwice, Pietrzykowice, Brzezia Łąka, Kątna i Oleśniczka. 2.Przedmiotem zamówienia jest bieżące koszenie pasa drogowego dróg utwardzonych i gruntowych na terenie miejscowości: Pakiet 1: Mirków, Byków, Szczodre, Domaszczyn, Pruszowice, Ramiszów, Pasikurowice, Siedlec, Godzieszowa, Tokary, Bukowina, Bąków, Łozina, Bierzyce, Zaprężyn, Krakowiany, Budziwojowice, Łosice, Dąbrowica, Michałowice, Kępa, Dobroszów Oleśnicki, Januszkowice, Jaksonowice, Skała, Stępin, Węgrów oraz droga gminna nr 98. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dla Pakietu 1: 1)koszenia całego pasa drogowego (ze skarpą i przeciwskarpą) (około 1 200 000,00 m2), tj.: a)koszenie traw i chwastów na całej powierzchni pasa drogowego (pobocze, skarpy, rowy drogowe i pas terenu za rowem) - do 2 razy w okresie obowiązywania umowy, b)uporządkowanie i przygotowanie terenu pod koszenie (wybranie z trawy kamieni, gruzu, śmieci, papierów, folii, wszelkiego rodzaju opakowań, itp., w tym zużytych opon samochodowych wraz z rozgarnięciem kretowisk) oraz wywóz i utylizacja odpadów powstałych w związku z wykonywanymi pracami - niezwłocznie po zakończeniu prac porządkowych jednak nie później niż w ciągu 6 godzin od ich zakończenia, c)wysokość trawy bezpośrednio po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 2)koszenia poboczy w pasie drogowym dróg w obrębie miejscowości (około 76 500,00 m2), tj.: a)koszenie traw i chwastów na całej powierzchni pasa drogowego na terenie miejscowości - do 3 razy w okresie obowiązywania umowy, b)uporządkowanie i przygotowanie terenu pod koszenie (wybranie z trawy kamieni, gruzu, śmieci, papierów, folii, wszelkiego rodzaju opakowań, itp., w tym zużytych opon samochodowych wraz z rozgarnięciem kretowisk) oraz wywóz i utylizacja odpadów powstałych w związku z wykonywanymi pracami - niezwłocznie po zakończeniu prac porządkowych jednak nie później niż w ciągu 6 godzin od ich zakończenia, c)wysokość trawy bezpośrednio po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, d)zgrabienie, załadunek i wywóz ściętej trawy zalegającej po skoszeniu na trawnikach, jezdni, chodnikach, parkingach i innych miejscach utwardzonych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) niezwłocznie po skoszeniu jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od skoszenia, 3)koszenia mechanicznego na szerokości 1,5 - 2,0 m poboczy (ze skarpą) w pasie drogowym (około 1 200 000,00 m2), tj.: a)koszenie traw i chwastów na szerokości 1,5 - 2,0 m od krawędzi jezdni pasa drogowego (skarpa) - do 4 razy w okresie obowiązywania umowy, b)uporządkowanie i przygotowanie terenu pod koszenie (wybranie z trawy kamieni, gruzu, śmieci, papierów, folii, wszelkiego rodzaju opakowań, itp., w tym zużytych opon samochodowych wraz z rozgarnięciem kretowisk) oraz wywóz i utylizacja odpadów powstałych w związku z wykonywanymi pracami - niezwłocznie po zakończeniu prac porządkowych jednak nie później niż w ciągu 6 godzin od ich zakończenia, c)wysokość trawy bezpośrednio po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, Pakiet 2: Długołęka, Borowa, Raków, Bielawa, Kamień, Piecowice, Kiełczów, Wilczyce, Kiełczówek, Śliwice, Pietrzykowice, Brzezia Łąka, Kątna i Oleśniczka. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dla Pakietu 2: 1)koszenia całego pasa drogowego (ze skarpą i przeciwskarpą) w pasie drogowym (około 1 000 000,00 m2), tj.: a)koszenie traw i chwastów na całej powierzchni pasa drogowego (pobocze, skarpy, rowy drogowe i pas terenu za rowem) - do 2 razy w okresie obowiązywania umowy, b)uporządkowanie i przygotowanie terenu pod koszenie (wybranie z trawy kamieni, gruzu, śmieci, papierów, folii, wszelkiego rodzaju opakowań, itp., w tym zużytych opon samochodowych wraz z rozgarnięciem kretowisk) oraz wywóz i utylizacja odpadów powstałych w związku z wykonywanymi pracami - niezwłocznie po zakończeniu prac porządkowych jednak nie później niż w ciągu 6 godzin od ich zakończenia, c)wysokość trawy bezpośrednio po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 2)koszenia poboczy w pasie drogowym dróg w obrębie miejscowości (około 76 500,00 m2), tj.: a)koszenie traw i chwastów na całej powierzchni pasa drogowego na terenie miejscowości - do 3 razy w okresie obowiązywania umowy, b)uporządkowanie i przygotowanie terenu pod koszenie (wybranie z trawy kamieni, gruzu, śmieci, papierów, folii, wszelkiego rodzaju opakowań, itp., w tym zużytych opon samochodowych wraz z rozgarnięciem kretowisk) oraz wywóz i utylizacja odpadów powstałych w związku z wykonywanymi pracami - niezwłocznie po zakończeniu prac porządkowych jednak nie później niż w ciągu 6 godzin od ich zakończenia, c)wysokość trawy bezpośrednio po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, d)zgrabienie, załadunek i wywóz ściętej trawy zalegającej po skoszeniu na trawnikach, jezdni, chodnikach, parkingach i innych miejscach utwardzonych (zgodnie z obowiązującymi przepisami) niezwłocznie po skoszeniu jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od skoszenia, 3)koszenia mechanicznego na szerokości 1,5 - 2,0 m poboczy (ze skarpą) w pasie drogowym (około 800 000,00 m2), tj.: a)koszenie traw i chwastów na szerokości 1,5 - 2,0 m od krawędzi jezdni pasa drogowego (skarpa) - do 4 razy w okresie obowiązywania umowy, b)uporządkowanie i przygotowanie terenu pod koszenie (wybranie z trawy kamieni, gruzu, śmieci, papierów, folii, wszelkiego rodzaju opakowań, itp., w tym zużytych opon samochodowych wraz z rozgarnięciem kretowisk) oraz wywóz i utylizacja odpadów powstałych w związku z wykonywanymi pracami - niezwłocznie po zakończeniu prac porządkowych jednak nie później niż w ciągu 6 godzin od ich zakończenia, c)wysokość trawy bezpośrednio po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 3.UWAGA: Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jeden pakiet wchodzący w skład przedmiotu zamówienia. Ilości i zakresy podane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej są wielkościami prognozowanymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich realizacji w pełnym zakresie, wobec czego mogą zostać zrealizowane w ilościach innych niż wskazane lub nie zostać zrealizowane w ogóle (zgodnie z zapisami § 3 ust. 4 Zamawiający zamierza zlecić do wykonania co najmniej 60% maksymalnej wartości umowy określonej w ust.1 §3 załącznika nr 7 do siwz tj. projektu umowy) Zamawiający informuje, iż pozostałe postanowienia siwz są tożsame dla każdego z pakietów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773141005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności wynagrodzenia wynikającego z faktury VAT
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dlugoleka.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach