Przetargi.pl
Wykonanie przeglądów okresowych- pięcioletnich drogi krajowej, dróg powiatowych oraz wybranych dróg gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6142300 , fax. 032 6142310
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
  ul. Krakowska 9 9
  43-600 Jaworzno, woj. śląskie
  tel. 032 6142300, fax. 032 6142310
  REGON: 24026890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przeglądów okresowych- pięcioletnich drogi krajowej, dróg powiatowych oraz wybranych dróg gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie przeglądów okresowych - 5 letnich zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2, ust. 4 ustawy Prawo Budowlane. Łączna długość drogi krajowej, dróg powiatowych oraz dróg gminnych na których należy dokonać przeglądów pięcioletnich wynosi 128,4 km. 2) Przeprowadzenie wizualnej oceny stanu nawierzchni metodą BIKB-IBDM, a) uszkodzenia powierzchniowe: -śliskość nawierzchni, - ubytki powierzchniowe, - wyboje, w tym zapadnięte studzienki i włazy, - łaty, - wgniecenia w warstwie ścieralnej. b) odkształcenia nawierzchni: - koleiny, - garby i przemieszczenia, - sfalowania (tarki), - zapadnięcia i osiadanie nawierzchni. c) spękania: - połączenia technologiczne, - spękania liniowe, - spękania krawędziowe, - spękania poprzeczne, - spękania w śladach kół, - spękania siatkowe. d) Przeprowadzenie wizualnej oceny elementów pasa drogowego i jego wyposażenia w zakresie oznakowania, poboczy utwardzonych i nieutwardzonych, chodników i ścieżek rowerowych, przejazdów kolejowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, odwodnienia, itp. e) Dla metody BIK-IBDM stosowanej do oceny stanu technicznego nawierzchni utwardzonych bitumicznych ze względu na możliwość występowania błędów związanych z przeliczeniem intensywności występowania uszkodzenia, pojedynczy odcinek identyfikacyjny nie może być dłuższy niż 100 m i krótszy niż 30 m. Odcinki powinny mieć odniesienie do numeru drogi oraz nazwy ulicy. 3) Formą przekazania opracowania będzie: a) Wersja elektroniczna na płycie DVD wraz z etykietą informującą o zawartości: - Arkusze przeglądu stanu technicznego dróg - w formacie pdf, - Raport o stanie dróg - w formacie pdf, -Mapa oceny stanu nawierzchni - w formacie pdf. b) Wersja papierowa o zawartości: - Arkusze przeglądu stanu technicznego dróg, - Wydrukowany raport o stanie dróg, - Mapa oceny stanu nawierzchni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 180 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.jaworzno.pl, www.mzdim.bip.jaworzno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach